Search results for "opsjonsavtaler"

Results 1 - 3 of 3 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Tomteutvikling – skattefeller ved bruk av opsjonsavtaler

[…]og vederlaget for eiendommen skal beskattes på selgers hånd? Fordeler og ulemper med opsjonsavtaler En profesjonell utbygger ønsker ofte å avklare muligheter for omregulering av et tomteområde før et eventuelt eiendomskjøp. Ved bruk av opsjonsavtaler sikrer en utbygger seg muligheten til senere å kunne kjøpe en eiendom, uten at han på forhånd påtar seg en for stor økonomisk risiko.  Grunneier på sin side har gjerne et tomte-område som per i dag er verdiløst, og som det kreves kunnskap og ressurser for å kunne utvikle. Utbygger ønsker f. eks å teste ut om et LNF-område kan omreguleres til bebyggelse, eller om […]
Read more » Tomteutvikling – skattefeller ved bruk av opsjonsavtaler

God pris kan gi ekstra skatt

[…]at utbyggeren sikrer seg rett til kjøp og utvikling av eksisterende boliger i området gjennom opsjonsavtaler. Avtalen gir utbygger en rett, men ikke plikt, til å kjøpe eiendommen på et fremtidig tidspunkt. Det kan særlig være aktuelt når reguleringen ikke er ferdig. Utbyggeren sikrer seg da en eiendom uten å ta hele risikoen dersom reguleringen ikke går i orden. I praksis skjer dette gjerne ved at grunneieren lar utbygger tinglyse en urådighetserklæring og sikringsobligasjon på eiendommen. Da får utbygger sikkerhet for den investering og potensielle verdiforøkelse som utviklingsarbeidet vil medføre. Skattemessig reiser en slik fremgangsmåte (i alle fall) to spørsmål, […]

Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

[…]primært samlebegrepet kjøpsrett. Eksempler på bruk av avtalte kjøpsretter er ved inngåelse av opsjonsavtaler for utviklingseiendom, tilbakekjøpsretter ved salg av eiendom, leietakere som gis forkjøpsrett til eiendommen de leier og bortfesters forkjøpsrett til festers bygg. I tillegg fins en del lovbestemte kjøpsretter, som aksjeeieres forkjøpsrett til aksjene i selskapet, kommunal forkjøpsrett ved overdragelse av leiegårder og forkjøpsrett ved salg av deler av eiendom som er eid i et tingsrettslig sameie. Kjøpsretter kan falle bort av ulike grunner, og primært som følge av: tiltredelse – altså at retten utøves, utløpt varighet, manglende fremsettelse av krav innen en avtalt eller lovbestemt frist, […]