Search results for "nærstående"

Results 1 - 10 of 17 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

[…]også erverv av aksjer eller selskapsandeler som fører til at erververen alene eller sammen med nærstående blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Som nærstående regnes personer og virksomheter som nevnt i aksjeloven § 1-5, jf. § 1-3.» På denne måten vil ervervsbegrensningen omfatte kjøp av boligseksjoner uavhengig av om kjøpet skjer ved bruk av selskapsstrukturer eller gjennom nærstående. Fra denne hovedregelen foreslås det et unntak som gjør det mulig for nærstående av en seksjonseier som eier to seksjoner, å erverve én boligseksjon til bruk som egen bolig for seg selv / nærstående slektninger og fosterbarn i rett […]
Read more » Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

Egenhandelsforbudet

[…]hvor slike personer eller foretak er part, jf. tredje ledd. Det er imidlertid en annen gruppe nærstående hvor eiendomsmeglingsforetaket kan være part, men likevel slik at foretaket ikke kan motta oppdrag fra dem.  Dette innebærer at denne gruppen nærstående normalt vil kunne kjøpe gjennom foretaket, men ikke selge gjennom det. Regler om dette finner vi i bestemmelsens femte ledd. Av femte ledd framgår det at eiendomsmeglingsforetaket ikke kan motta oppdrag fra megler og meglers nærmeste nærstående, meglers slektninger i opp- og nedstigende linje, meglers søsken eller søskens samboende partner. Dessuten omfattes også foretak hvor noen av de som er nevnt […]

Foreslår en skjerping av ervervsbegrensningen

[…]ledd bokstav a er ikke til hinder for at en nærstående erverver en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig. Pålegg om salg Av esl. § 38, nytt 2. ledd følger det at dersom noen har ervervet en boligseksjon i strid med § 23 kan det gis pålegg om salg av seksjonene. Ved erverv av aksjer eller selskapsandeler i et selskap som eier en eller flere boligseksjoner i eierseksjonssameiet, kan styret pålegge selskapet å selge boligseksjonen eller boligseksjonene i den utstrekning dette er nødvendig for å hindre eierskap i strid med § […]
Read more » Foreslår en skjerping av ervervsbegrensningen

Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

[…] Annet ledd bokstav a er ikke til hinder for at en nærstående erverver en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig.» Dersom man erverver en boligseksjon i strid med forbudet, vil styret kunne pålegge erververen å selge seksjonen. I tillegg er det inntatt en ny bestemmelse om at seksjoner som er ervervet i strid med forbudet ikke skal ha stemmerett eller medtas i beregningsgrunnlaget ved flertallsavgjørelser. Det er også vedtat en ny bestemmelse om eierskiftegebyr. Det er nå lovbestemt at gebyr bare kan kreves av den som selger en boligsekjson og at gebyrret […]
Read more » Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

[…]over. Bestemmelsen omfatter også tilfeller hvor eierskapet er spredd mellom flere selskap som en nærstående til seksjonseieren har bestemmende innflytelse over. Også her gjelder aksjelovens § 1-3 for forståelsen av nærståendebegrepet, og aksjelovens § 1-5 gjelder for forståelsen av hva som ligger i bestemmende innflytelse. Det er viktig å presisere at hel eller delvis selskapsoverdragelse ikke er ment å falle innenfor bestemmelsens anvendelsesområde. I slike tilfeller blir ikke eierskapet til seksjonene spredd på flere, og de hensyn bestemmelsen bygger på aktualiseres derfor ikke. Når det gjelder bestemmelsens nye tredje ledd, fastslår denne at ervervsbegrensningen i annet ledd ikke gjelder dersom […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

Nye meglerstandarer

[…]krav mot selgers styremedlemmer og andre nærstående, eller ved å la målselskapet (eller andre nærstående av kjøper) saksøke selgers nærstående. Om kjøper kunne fremme krav mot selgers representanter eller rådgivere, ville disse etter omstendighetene kunne kreve regress av selger, selv om kjøper ikke hadde et tilsvarende krav mot selger etter kjøpekontrakten. Her er det nå foreslått et unntak for de tilfeller kravet mot den beskyttede krets av personer springer ut av deres forsettlige opptreden eller en særskilt avtale mellom disse og kjøper.   6. Andre endringer Før øvrig bestemmer den nye meglerstandarden: 1.     Ikke lenger at selgers ansvar er uttømmende […]

Forbered deg meget grundig før visningen

[…]Den ligger der fordi ansatte i meglerforetaket ikke har lov til å handle eiendom i eget selskap.Nærstående slektninger av ansatte har heller ikke lov til å handle gjennom selskapet. Du har, som byder på en eiendom, en forpliktelse til å se etter at du ikke er nærstående med ansatte i det meglerfirmaet. Opplysninger om salgsvilkårene for boligen, samt budregler finnes også i dokumentasjonen. Lag deg en skriftlig spørreliste til megler og selger Er det leilighet du ser på så vær spesielt oppmerksom på fellesgjeld, vilkår for denne og hva som blir utviklingen i årene fremover når det gjelder renter og avdrag på fellesgjelden. […]

Hjelp! – Bortfester gir ikke samtykke til salg av hus på festetomt

[…]sitter i en utmerket forhandlingsposisjon, forutsatt at festeretten ikke overføres til nærstående, se tfl. § 17. Jeg har selv sett tilfeller av at bortfester, i kraft av denne posisjonen, setter vilkår for at han skal la være å benytte seg av sin forkjøpsrett, i praksis vilkår om økt festeavgift. Selv om dette sjelden vil være et rettmessig krav, kan det være grunn til å være pragmatisk og la kjøper veie ulempene ved økt leie opp mot at han ikke får overta eiendommen. Les også: Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»? What’s in it for me En mulig tilnærming til de tilfeller […]
Read more » Hjelp! – Bortfester gir ikke samtykke til salg av hus på festetomt

Andelseiers adgang til å drive korttidsutleie gjennom Airbnb

[…]år, jf borettslagsloven § 5-5 Da er imidlertid vilkåret at andelseieren selv eller noen av hans nærstående har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene, og styret må samtykke til utleien. Godkjenning kan imidlertid bare nektes dersom forhold ved den som skal leie gir saklig grunn til å nekte. Departementet skriver i sin tolkningsuttalelse av november i år at de har forståelse for at denne regelen kan oppleves som streng når den skal anvendes på kortidsutleie, og at det derfor kan være aktuelt å vurdere behovet for en oppmykning av bestemmelsen i forbindelse med oppfølgingen av […]
Read more » Andelseiers adgang til å drive korttidsutleie gjennom Airbnb

Nye meglerstandarder for salg av eiendomsselskap

[…]i punkt 11 om partenes rett til å gjøre krav gjeldende mot nærstående av motparten Redaksjonelle endringer for å gjøre standarden mer leservennlig. Den nye standarden har i det alt vesentlige samme struktur og begrepsbruk som den gamle standarden, men det er gjort følgende endringer: Ny bestemmelse om konsekvensene av en forsinkelse i punkt 3.3, som oppsummerer det som ellers følger av andre bestemmelser i avtalen, dvs. punkt 2.2.3, punkt 2.3.1 (a), punkt 5, punkt 6.1 til 6.3, punkt 7 og punkt 9.1 En opplisting av partenes beføyelser ved avtalebrudd i punkt 6.1 til 6.3 (som tidligere var regulert på […]
Read more » Nye meglerstandarder for salg av eiendomsselskap