Search results for "kontraktsposisjon"

Results 1 - 10 of 15 Page 1 of 2
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | All

Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

[…]som har inngått avtale om borett og kjøp av borettslagsandel vil ønske å videreselge denne kontraktsposisjonen, og det har de rett til, jf. brl. § 2-13 annet ledd tredje punktum. Er kjøper også forbruker vil vedkommende tre inn i garantien som utbygger har stilt etter bustadoppføringslova, jf. henvisningen til bustadoppføringslova § 12 syvende ledd i bustadoppføringslova § 47 tredje ledd i.f. Kjøpesummen kan være høyere enn den opprinnelige kjøpesummen som ble avtalt mellom selger og utbygger. Selger kan imidlertid ikke kreve utbetalt beløpet som overstiger den opprinnelige kontraktssummen før kjøper har overtatt boligen, fått rettsvern for ervervet og utbygger har […]
Read more » Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette og hva må megleren tenke på?

Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

[…]før overtakelse, eller bør han selge leiligheten rett etter overtakelsen? Skal Måneberg selge kontraktsposisjonen? Måneberg ønsker i utgangspunktet å selge kontraktsposisjonen framfor å selge selve eiendommen, blant annet fordi han så raskt som mulig trenger å få ut det forskuddet han allerede har betalt. Hvis Måneberg anses å gjøre videresalget som ledd i næringsvirksomhet, omfattes avtalen av boligoppføringsloven.[1] Dette innebærer blant annet at Måneberg må stille garanti for oppfyllelsen av avtalen[2] – beregnet ut fra den nye kjøpesummen – det vil si opprinnelig kontraktsbeløp pluss eventuell merverdi. Hvis han skal ha noen som helst del av kjøpesummen før den nye […]
Read more » Er videreselgeren å anse som næringsdrivende eller ikke?

Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

[…]og megler har et bevisst forhold til valg av salgsobjekt, altså hvorvidt det er tale om salg av kontraktsposisjon eller bolig under oppføring. Dette har stor betydning for omfanget av videreselgers ansvar med tanke på oppfyllelsesansvaret for det underliggende avtaleforhold. Hvis selger er forbruker, kan videresalget gjennomføres som salg av kontraktsposisjon – som er å foretrekke for selger. Er selger derimot næringsdrivende, vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova slik som andre avtaler om salg av bolig under oppføring. Dette innebærer både forpliktelser og begrensinger som selger må være oppmerksom på, hvilket også påvirker meglers […]
Read more » Salg av kontraktsposisjon i eiendomsprosjekter: Hvilke regler gjelder?

Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

[…]dette beløpt. Men – det er ikke uvanlig at kjøper 1 tar høyde for gebyret når han skal selge kontraktsposisjonen sin, og legger dette på som en omkostning til kjøper 2. Finanstilsynet er i sitt svarbrev til NEF tydelige på at dersom megler på vegne av kjøper 1 krever transportgebyret innbetalt av K2, så kan ikke megler frigi dette beløpet eller på annen måte disponere over det til fordel for K1 før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne. Begrunnelsen for dette er at Finanstilsynet anser gebyret for å utgjør en del av den merverdien K2 skal betale […]
Read more » Eiendomsmeglers gjennomføring av videresalg av kontrakt til bolig under oppføring, fra forbruker til forbruker (transport av kontraktsposisjon)

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]skal håndteres i en egen kontrakt med entreprenøren at han settes i en vesentlig dårligere kontraktsposisjon enn om han kunne forholdt seg til utbygger også for disse arbeidene. Årsaken til at denne kontraktsstrukturen likevel velges av utbygger er blant annet de praktiske fordelene ved at administrasjonen av endringsarbeidene legges til den entreprenøren som skal utføre dem, og at utbygger ved en slik løsning unngår å belaste likviditeten med endringsarbeidene. Dette er like fullt en avtalekonstruksjon som nok vil anses å være i strid med bustadoppføringslova ved en rettslig prøving, og som det derfor trolig vil være i strid med god […]

Transport av kontrakter

[…]forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele gjelden. I forbindelse med transport av kontraktsposisjon vil solidaransvar bety at både dersom kjøper 2 (den som trer inn i kontrakten) ikke betaler den avtalte kjøpesum til utbygger, vil utbygger kunne kreve kjøper 1 for beløpet. Som nevnt innledningsvis er hensikten for forbruker (kjøper 1) bak det å videreselge sin kontraktsposisjon, å komme ut av den første kontrakten uten oppfyllelsesansvar. Et vilkår om solidaransvar vil etter NEFs oppfatning kunne medføre at videreselgeren ikke fritas for dette ansvaret selv om han transporterer kontrakten til en ny forbruker. Til tross for at […]

Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

[…]kontraktsposisjonen. I et stigende marked vil det som regel være slik at K2 betaler for å overta kontraktsposisjonen til K1. Prisen for kontraktsposisjonen (merverdien) forfaller til betaling ved signering av transportavtalen, men megler kan ikke utbetale denne merverdien til K1 (som nå er selger) før K2 har overtatt boligen og fått rettsvern for ervervet, jf. avhendingslova § 1-1 fjerde ledd. Denne begrensingen i utbetalingen av merverdien gjelder der K2 er forbruker. NEF har avklart med Finanstilsynet at det å kreve merverdien innbetalt ved signering av transportavtalen er i samsvar med god meglerskikk. Dersom K1 før han transporterer kontrakten har betalt […]
Read more » Når kjøper av bolig i et prosjekt vil selge videre

Videresalg av kontraktsposisjoner og skatt

[…]ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet før boligen er oppført og derfor velger å selge «kontraktsposisjonen» videre til en annen kjøper (forbruker). Spørsmålet som da dukker opp er hvordan dette skal håndteres skattemessig. Er gevinst ved salg av kontraktsposisjonen skattepliktig og har man eventuelt fradragsrett for tap? Vi stilte spørsmålet til advokat Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater og advokatfullmektig Joachim Johannessen i Skattebetalerforeningen: – Etter skatteloven § 5-1 (2) fremkommer det at «gevinst ved realisasjon av formuesobjekt» er skattepliktig inntekt. For gevinster i virksomhet så fremkommer det samme av skatteloven § 5-30 (1). Da er også tap fradragsberettiget […]

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]skal håndteres i en egen kontrakt med entreprenøren at han settes i en vesentlig dårligere kontraktsposisjon enn om han kunne forholdt seg til utbygger også for disse arbeidene. Årsaken til at denne kontraktsstrukturen likevel velges av utbygger er blant annet de praktiske fordelene ved at administrasjonen av endringsarbeidene legges til den entreprenøren som skal utføre dem, og at utbygger ved en slik løsning unngår å belaste likviditeten med endringsarbeidene. Dette er like fullt en avtalekonstruksjon som nok vil anses å være i strid med bustadoppføringslova ved en rettslig prøving, og som det derfor trolig vil være i strid med god […]