Search results for "garantier og tilvalg"

Results 1 - 10 of 45 Page 1 of 5
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]Kjøperen risikerer her å måtte forholde seg til en entreprenør med større konkursrisiko, og som også vil ha mindre incitament til å følge opp mangelshåndteringen enn utbyggeren. Det er også en risiko for at entreprenøren kan oppleves som en mindre seriøs aktør enn utbyggeren. Ved at betalingen har gått direkte til entreprenøren har heller ikke utbyggeren fått betalt av entreprenøren gjennom påslaget til å følge opp reklamasjonene, og vil derfor ha liten egeninteresse i å bistå i oppfølgningen av reklamasjonene. For kjøperen innebærer altså en avtale om at tilvalg skal håndteres i en egen kontrakt med entreprenøren at han settes […]

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]Kjøperen risikerer her å måtte forholde seg til en entreprenør med større konkursrisiko, og som også vil ha mindre incitament til å følge opp mangelshåndteringen enn utbyggeren. Det er også en risiko for at entreprenøren kan oppleves som en mindre seriøs aktør enn utbyggeren. Ved at betalingen har gått direkte til entreprenøren har heller ikke utbyggeren fått betalt av entreprenøren gjennom påslaget til å følge opp reklamasjonene, og vil derfor ha liten egeninteresse i å bistå i oppfølgningen av reklamasjonene. For kjøperen innebærer altså en avtale om at tilvalg skal håndteres i en egen kontrakt med entreprenøren at han settes […]

Salg av boliger på prospekt – Tilvalg og dokumentavgift

[…]leiligheten, særlig i disse stadig mer parkerings­fiendtlige tider. Vi snakker kjøpers tilvalg, og tilvalg betyr tillegg i kjøpesummen. Dermed oppstår spørsmålet for den bolde eiendomsmelger: Skal disse tilvalgene tas med ved beregningen av 2,5 % dokumentavgift når skjøtet sendes til tinglysning? Dokumentavgift på oppgraderinger av boligens standard? Hovedregelen er at det skal betales dokumentavgift av salgsverdien av den faste eiendommen som det erverves hjemmel til, dvs. det samlede vederlaget selger kan få for eiendommen, se dokumentavgiftsloven § 7.  I praksis innebærer dette at kjøpesummen kan oppgis som salgsverdi og avgiftsgrunnlag for dokumentavgiften. Unntak kan tenkes, f.eks. hvis kjøpesummen ikke representerer […]
Read more » Salg av boliger på prospekt – Tilvalg og dokumentavgift

Nye meglerstandarer

[…]imidlertid ikke for tap som følge av brudd på de fundamentale garantier, som gjelder skatt og mva. og eierskap til eiendommen og aksjene, og andre brudd på avtalen, som f.eks. brudd på selgers plikter etter punkt 5. Som følge av disse unntakene bestemmer punkt 8.5 at selgers samlede ansvar for ethvert brudd på avtalen, herunder de fundamentale garantier, uansett er begrenset til revidert kjøpesum. Begrunnelsen for denne såkalte globale cap er at verken selger eller kjøper som utgangspunkt hefter for målselskapets gjeld, og at det de således maksimalt kan tape på sin investering i målselskapet, er verdien av aksjene, som […]

Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

[…]den avtalte kontraktssummen som vil utgjøre beregningsgrunnlaget. For at vederlaget for endringer og tillegg/tilvalg skal medtas i beregningsgrunnlaget er det en forutsetning at avtalen om endringer/tillegg/tilvalg er gjort med utbygger, og ikke er avtalt og betalt direkte til en underleverandør. Når det gjelder garantien som skal stilles etter bustadoppføringslova § 12, er utgangspunktet at denne skal beregnes av det vederlag som er avtalt i kontrakten. Som regel avtales endringer og tillegg/tilvalg etter at kontrakt er skrevet. Sike endringer fører til en justering av det avtalte vederlaget, men en slik senere justering av vederlaget medfører ikke at § 12 garantien økes. […]

Rett leieavtale til rett tid – leiegarantier

[…]for utleier. Et eksempel er at garantien kan sies opp av garantisten ved mislighold mellom leier og garantisten. Slike garantier bør ikke aksepteres. Strenge varslingsfrister, typisk at krav må være meldt til garantisten innen en måned etter misligholdet for å være i behold, bør unngås. Det er ønskelig sett fra utleiers ståsted at garantien er gyldig i 2-3 måneder etter utløpet av leieperioden. For å unngå diskusjon tilknyttet garantiteksten kan garantiteksten være vedlegg til leieavtalen. Det bør også avtales klare frister for når garantien skal være stilt.   Alternativer til garanti – krav til leieren? Noen leiere kan ikke stille […]
Read more » Rett leieavtale til rett tid – leiegarantier

Gründerne som utvikler ‘Shopify’ for eiendom

[…]tjenester og tvinger de til å utforme en digitale strategi. Da blir samspillet mellom teknologi og interne prosesser veldig viktig. – Bransjen stormer nå fremover, inn i det digitale. Her vil vi aktørene falle inn i to grupper; de som omfavner det digitale og de som faller bakpå. Etter hvert som konkurransebilde hardner til; blir selskaper nødt til å tilby digitale kundereiser, avslutter […]
Read more » Gründerne som utvikler ‘Shopify’ for eiendom

Ny meglerstandard: 10 tips til megleren

[…]for øvrig må reguleres i kontrakten. Det er sjelden tilstrekkelig å fylle inn kjøpesum og parter og så signere kontrakten uten ytterligere endringer. Særlig i transaksjoner hvor partene ikke er profesjonelle eller bistås av advokater, bør megleren ta ansvar for at kontrakten blir utarbeidet i samsvar med partenes enighet og forutsetninger. 4. Hvordan regulere særskilte forhold? Velg mellom fire alternativer Hvis kjøperen har funnet noe ved sin gjennomgåelse av selskapet og eiendommen eller det er andre forhold man bør innta en særskilt regulering om, bør megleren være varsom med å endre garantikatalogen. Normalt bør due diligence-funn reguleres i form av […]