Search results for "fullmektig"

Results 1 - 10 of 15 Page 1 of 2
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Fremtidsfullmakt

[…]tydelig om salg Skal eiendommen selges på det åpne markedet? Innad i familien? Skal fullmektigen selv eller fullmektigens nærmeste kunne kjøpe eiendommen? I så fall må dette fremgå klart av fullmakten. Dersom det ikke fremgår av fullmakten, kan statsforvalteren oppnevne en verge for å håndtere problemstillinger hvor fullmektigen er inhabil. Fullmektigen kan ikke representere deg i saker der han eller hun vil være inhabil som verge, jf. § 34, men likevel gjennomføre disposisjoner som fullmakten særskilt angir. Eksempel: Fullmektigen skal sørge for at min bolig i [adresse], kommunenummer […], gårdsnummer […], bruksnummer […] blir solgt på det tidspunktet jeg får […]

Eiendomsmeglerfullmektiger og praksistid – hva hvis du blir permittert?

[…]igjen når du er tilbake i jobb som eiendomsmeglerfullmektig.   Eksempel: Hvis du har jobbet som fullmektig og egentlig skulle vært ferdig med fullmektigperioden 1. juli, men blir permittert fra 1. april, vil dette medføre at praksisperioden må forlenges tilsvarende permitteringstiden. Blir du permittert i 2 måneder, må du således jobbe som fullmektig i to «ekstra» måneder før praksiskravet er oppfylt, slik at du først kan søke om eiendomsmeglerbrev 1. september. Dersom du blir delvis permittert må du legge sammen praksistiden på samme måte som man må gjøre når man jobber deltid. Hvis du jobber som fullmektig, men blir permittert […]
Read more » Eiendomsmeglerfullmektiger og praksistid – hva hvis du blir permittert?

Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

[…]taler dette for at det heller ikke er anledning til å kreve gebyr der forbrukeren benytter seg av fullmektig, eksempelvis en eiendomsmegler. Hva skal jeg gjøre hvis dette skjer meg? Det kan være at andre eiendomsmeglere opplever at banker krever gebyr fra eiendomsmegler for å oppgi restgjeld. Fagsjef Margrethe Røse Solli råder da eiendomsmeglerne til å fortelle banken at de ikke kan ta dette gebyret: -Dersom dere opplever at banker krever et slikt gebyr oppfordrer vi dere til å henvise til finansavtaleloven § 53 som sier at banken ikke kan kreve gebyr ved førtidig tilbakebetaling der kunden er forbruker. Med […]
Read more » Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld

Tre kjennelse om fullmakt

[…]ikke lenger kunne opptre ved rettshandel, ville selskapet heller ikke kunne bindes ved fullmektigs opptreden Tinglysingsnektelsen ble påkjært til lagmannsrett og Høyesterett. Registerførerens nektelse ble stadfestet. Kommentar Tinglysingsmyndigheten har erfart at fullmaktsinstituttet ofte anvendes på feilaktig måte. Dette gjelder i stor grad i eiendomsmeglerbransjen, og kanskje særlig i utbyggingsforhold. I en viss grad er tinglysingsmyndigheten iferd med å stramme inn praksis hva gjelder dokumenter som begjæres tinglyst i grunnboken basert på fullmakt. Det er feilaktig å tro at fullmaktsinstituttet kan løse alle tenkelige situasjoner der man ønsker at en annen person enn hjemmelshaver skal kunne disponere over en eiendom. Tinglysingsmyndigheten […]

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

[…]pantedokument, skadesløsbrev m.v. (2) Innsender: -Den som opptrer som innsender/saksøkers fullmektig ved innsending av ­begjæringen må oppgi eget navn og adresse, samt evt. kontaktperson og/eller telefon.nr. For ­juridiske personer bes også oppgitt organisasjonsnummer, samt eventuelt informasjon om særskilt fakturadresse og kontonummer. -For den som opptrer på vegne av juridisk person, eller annen fullmektig enn advokat, må det som bevis for signaturfullmakt fremlegges firmaattest av nyere dato eller annen tilsvarende bemyndigelse. (3) Saksøker: Debitor/kreditor/eier/hjemmelshavers navn og aktuell bolig-/forretningsadresse må alltid opplyses. (4) Dokumentet: Dokumentet som søkes mortifisert må være klart identifisert med angivelse av dokumenttype, parter og beløp, samt evt. hvilket […]
Read more » Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

Opplæring og rammevilkår i fullmektigtiden

[…]viste blant annet at nesten 50 prosent opplevde at de ikke kunne leve av lønnen de hadde som fullmektig. Les: Opplæring og rammevilkår i fullmektigtiden I Finansavisen onsdag 5. oktober advarte NEFs styreleder Kurt Buck mot uakseptable arbeidsvilkår for eiendomsmeglerfullmektiger. – Knallhard kamp om jobbene gjør at endel nyutdannede eiendomsmeglerfullmektiger aksepterer 100 prosent provisjonsavhengig lønn. Vi er bekymret. – Vi frykter at det kan ligge en omdømmerisiko knyttet til å ha unge mennesker gående på sånne vilkår, og at det skaper så råe konkurransemiljøer at det kan gå på bekostning av den trygge bolighandelen. – Vi ser at skal vi gjøre […]

Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

[…]eksponert person» er. Megler bør kunne dokumentere denne veiledningen. Ved oppdrag med fullmektig er det videre tilstrekkelig at fullmektigen deklarere PEP-status for seg selv og fullmaktsgiver (kunden). Ved oppdrag med reelle rettighetshavere er det tilstrekkelig at oppdragsgiver deklarerer PEP-status for seg og de reelle rettighetshaverne. Dette forutsetter imidlertid at fullmektigen/oppdragsgiver har nødvendig kunnskap om oppdragsgiver/de reelle rettighetshaverne. Her som ellers, må imidlertid foretaket ha rutiner for å gjøre ytterligere undersøkelser dersom det, etter foretakets risikovurdering eller forhold ved oppdraget for øvrig, skulle tilsi at dette er nødvendig. Det må avgis erklæring for hver enkelt identifisert/navngitt person, og ikke en bloc for […]
Read more » Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

Egenhandelsforbudet

[…]på lik linje med en visningsassistent som jobber på timesbasis, eller en megler eller en fullmektig som jobber fulltid. Forbudet gjelder ansatte som er i permisjon eller som er permitterte. Forbudet gjelder dessuten «eiere og tillitsvalgte som normalt deltar i den daglige driften». Vilkåret om at disse normalt deltar i den daglige driften innebærer at det å være passiv eier alene ikke er tilstrekkelig til å være omfattet av forbudet. Tilsvarende vil heller ikke et eksternt styremedlemskap alene være tilstrekkelig til å være omfattet av bestemmelsen. Formålet  bak  regelen  tilsier  imidlertid  at  også  en  eier  eller et styremedlem som  regelmessig  […]

Orientering om oppdeling i eierseksjoner

[…]utskrift fra Foretaksregisteret. Ved mange eiere er det praktisk at disse oppnevner en fullmektig til å gjennomføre oppdelingen. festetomt: de(n) som iflg. tinglyst festekontrakt er fester til grunnen (hjemmelshaver til festeretten). Samtykke fra grunneieren må fremlegges, hvis det fremgår av festekontrakten at bortfesters samtykke er nødvendig. Alternativt kan søknaden sendes inn av en advokat som representerer hjemmelshaver. Det foreligger standardiserte søknadsskjemaer – et for seksjonering og et for reseksjonering. Seksjoneringssøknaden skal inneholde diverse opplysninger og vedlegg som nevnt i § 11. Enkelte kommuner har lagt ut skjemaet på sine hjemmesider. Det fremgår av skjemaet hvordan det skal fylles ut og […]

Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

[…]til å «ordne alt». Det er med andre ord ikke krav om at fullmakten særskilt skal angi at fullmektigen har rett til å motta oppgjøret. I forbindelse med at fullmektigen har gitt megler i oppdrag å selge avdødes eiendom kan det dog ha kommet frem opplysninger om at fullmektigen tross fullmaktens ordlyd ikke skal ha rett til å motta oppgjøret, og det må i så fall megler forholde seg til. Holder fullmakten ovenfor Kartverket? Et annet spørsmål vi har fått er om denne standardfullmakten er god nok til å benyttes ovenfor Kartverket ved tinglysing av dokumenter. Enkelte av våre medlemmer […]
Read more » Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?