Search results for "frasi seg forkjøpsrett"

Results 1 - 10 of 883 Page 1 of 89
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

[…]poeng er at forkjøpsrettshaver normalt har en frist på hele seks måneder på å påberope seg forkjøpsretten. Fristen begynner å løpe på det tidspunkt forkjøpsrettshaveren fikk eller burde skaffet seg kunnskap om det rettsforhold som utløser forkjøpsretten (aksjetransaksjonen), jf. løysingsrettslova § 12, annet ledd. Med mindre annet er avtalt vil forkjøpsretten bortfalle dersom den ikke påberopt innen utløpet av fristen. Eventuelt bortfall innebærer at forkjøpsretten heller ikke kan påberopes ved senere salg av eiendommen/eiendomsselskapet eller ved andre forkjøpsrettsutløsende disposisjoner.   FORKJØPSRETT TIL AKSJENE ELLER EIENDOMMEN? Dersom en forkjøpsrett til eiendommen er utløst, f.eks. gjennom salg av et aksjeantall som innebærer […]
Read more » Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

[…]får den avtalte prisen. Dette er ingen selvfølge dersom det foreligger risiko for utøvelse av forkjøpsrett. – Lovens ordning dersom forkjøpsrett utøves, er at den som utøver forkjøpsrett skal betale «virkelig verdi», sier Ravlo-Losvik. Dette er ikke nødvendigvis det samme som den avtale kjøpesummen for aksjene. Den uklarhet som ligger i dette kan stanse flere transaksjoner dersom verken kjøper eller selger ønsker å ta risikoen for ulik prising. I mange tilfeller er det derfor avtalt særregler om dette i vedtektene, og det må gjøres en konkret tolking av de konkrete vedtektene for å avgjøre hvordan løsningssummen fastsettes. Avklaringer – For […]
Read more » Trøblete forkjøpsrett ved salg av eiendomsselskaper

Kommunal forkjøpsrett

[…]endret. I fjorårets granskning av Boligbygg Oslo KF fikk kommunen kritikk for ikke å ha benyttet seg av den forkjøpsretten loven gir muligheter for. Forkjøp gjelder ved eiendomssalg, og da trer forkjøpsrettshaver inn i avtalen. Forkjøpsrett utløses imidlertid også ved aksjesalg dersom mer enn halvparten av aksjene går over til ny eier. Derved kan for eksempel et utkjøp av medaksjonær utløse forkjøpsrett. Selv om det er et aksjesalg som utløser retten, vil det være eiendommen som er gjenstand for forkjøpet. En avtale om at salget skal reverseres om forkjøpsretten benyttes, kan ikke gjøres gjeldende overfor kommunen. I tillegg går kommunens […]

Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

[…]Carsten Pihl Leser du salgsannonsene for en borettslagsbolig, dukker begrepet «forkjøpsrett» fort opp. Forkjøpsrett finnes i borettslag, og gir andre andelseiere i borettslaget og boligbyggelaget som boligen er tilknyttet, en mulighet til å tre inn i avtalen som kjøper og selger har inngått. Det betyr i klartekst at selv om du vinner budrunden – kan noen andre komme å overta budet ditt – uten å by mer penger for boligen. Spørsmål? Har du spørsmål til Forbrukerrådgiveren om boligkjøp eller boligsalg? Ring gratis på 4000 01 02  Les mer her! Forkjøpsretten avklares på forhånd eller etterpå Forkjøpsretten løper vanligvis i 20 dager fra […]
Read more » Forkjøpsrett i borettslag: Dette bør du passe på!

Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

[…]villig til å gå med på denne lange overtagelsestiden. Må en som tar over andelen ved bruk av forkjøpsrett forholde seg til det som er avtalt om overtakelse? Må man godta ekstra lang overtakelsestid? Dette sier borettslagsloven § 4-17 andre ledd: Mot å betale løysingssummen kan forkjøpsrettshavaren krevje å få overta bustaden til den tida som følgjer av avtalen med ervervaren, og i alle fall når andelseigaren eller ein ny eigar har fått rimelig høve til å områ seg. Utgangspunktet er altså fortsatt at forkjøpsrettshaveren, mot å betale kjøpesummen, kan kreve å overta til den tid som er avtalt. Men, […]
Read more » Borettslag, forkjøpsrett og lang overtakelsestid

Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

[…]og eiendommen er solgt, kan den forkjøpsrettsberettigede velge om man ønsker å benytte seg av forkjøpsretten og dermed tre inn i avtalen med selger mot å betale det budet (prisen) som ble akseptert. Eller er det sånn? Svaret på dette er ja og nei. For å ta «ja» først – den forkjøpsrettsberettigede trer inn i avtalen som selger og kjøper har inngått. Dette følger av burettslagslova (brl.) § 4-17. Spørsmålet er imidlertid hvilken avtale dette er? Er det avtalen på aksepttidspunktet eller kan partene endre vilkårene etter dette tidspunktet? Utgangspunktet etter brl. § 4-13, 1. ledd er at forkjøpsretten, ved […]
Read more » Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

Forkjøpsrett

[…]som oftest til å tre inn i en avtale inngått med en annen kjøper. Finnes særlig i borettslag. Forkjøpsrett innebærer at forkjøpsberettigede kan tre inn i et kjøp til den høyeste pris selgeren kan få for eiendommen av en annen kjøper. Forkjøpsretten finnes for eksempel i borettslag, der andre andelseiere i borettslaget har rett til å gå inn i avtaler om kjøp etter nærmere fastsatte regler. Forkjøpsrett kan finnes i andre forhold enn borettslag også, og kan være avtalt for eksempel som ledd i […]

Bortfall av kjøps- og forkjøpsretter

[…]hva som skjer med forkjøpsretten dersom eiendommen selges i leietiden, men leietaker ikke utøver forkjøpsretten. Er forkjøpsretten i behold slik at leietaker kan bruke den ved en eventuell ny overdragelse av leieobjektet i leietiden? Kjøpsretter til fast eiendom, og enkelte andre kjøpsretter, reguleres av løsningsrettsloven. Loven er fravikelig med mindre annet uttrykkelig fremgår av den enkelte lovbestemmelsen. Løsningsrettslovens hovedregel er at en forkjøpsrett bortfaller når den ikke benyttes ved førstegangs overdragelse, men partene kan avtale andre løsninger. Er avtalen uklar, må den tolkes. Den nevnte hovedregelen i løsningsrettsloven gjelder for øvrig ikke for sameieres forkjøpsrett, og heller ikke for forkjøpsrett […]

Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

[…]egne priser mot sluttkunde. Her er en typisk kommentar rundt dette: «Det er vanskelig å få tatt seg betalt for eiendomsmeglingstjenesten når leverandørene kan sette opp prisene som det passer seg. Det går KUN utover megler/meglerfirmaet inntjening da vi ofte må redusere vårt honorar for i det hele tatt å få oppdrag.» Det er også mange som er provosert over prisøkningen som Finn.no innførte fra nyttår, her er en kommentar som er lik mange andre: «Finn har til de grader skrudd bransjen med de nye modellene sine. Alle blir tvunget over på store annonser fordi det vil være markedsmessig selvmord […]
Read more » Medlemsundersøkelse: Føler seg godt forberedt til lovendringene, men er kritiske til prisøkninger hos tredjepartsleverandører

Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

[…]innebærer nemlig at alle som har tillatelse til å drive med eiendomsmegling skal kunne kalle seg eiendomsmegler. I prinsippet betyr det at overgangsmeglere og advokater med tillatelse til å drive eiendomsmegling skal kunne kalle seg «eiendomsmegler». «Departementet bemerker at bruken av tittelen «eiendomsmegler» vil knyttes til alle personer som har tillatelse i eller i medhold av eiendomsmeglingsloven til å drive eiendomsmegling.», skriver Finansdepartementet i begrunnelsen. Det pekes også på at dette nok vil være forenklende for forbrukere: «Departementet antar at det sentrale for publikum er om personen som benytter tittelen, har den nødvendige tillatelsen til å drive eiendomsmegling.» Delvis støtte […]
Read more » Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»