Search results for "forhåndstilbud"

Results 1 - 3 of 3 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Utfordrende forkjøpsrettsklausuler

[…]samme eller høyere pris) uten hinder av forkjøpsretten innen to år. Dersom selger ikke går via forhåndstilbud, er rettighetshavers frist til å gjøre forkjøpsretten gjeldende, seks måneder etter at han fikk vite om eller burde ha skaffet seg kunnskap om at det forelå bindende avtale, jf. § 12. Transaksjonen vil som regel ikke bli gjennomført før man har fått klarhet i om forkjøpsretten utøves (dersom partene er klar over rettighetens eksistens), og dette innebærer en lang usikker periode for både selger og kjøper. Imidlertid kan selger eller kjøper skriftlig varsle forkjøpsrettshaver med en frist på 2 måneder på å gjøre […]

Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

[…]regulerer hvordan løsningskrav skal fremsettes, frister, mulighet for bindende forhåndstilbud osv. I tillegg ble det ved loven innført en bestemmelse som fastsetter at løsningsrettigheter ikke skal gjelde for lenger enn maksimalt 25 år, jf. § 6 første ledd. Det fremkommer av forarbeidene at målsettingen med innføringen av lengstetid var å hindre at løsningsrettigheter uten praktisk realitet skulle bli hvilende som ”unødvendige” heftelser på fast eiendom. Bestemmelsen om lengstetid gjelder i utgangspunktet for alle avtalebaserte forkjøpsrettigheter og er ufravikelig, jf. § 6 tredje ledd. Loven åpner derimot for enkelte unntak. Et særlig praktisk unntak fremgår av § 6 annet ledd bokstav […]

Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap

[…]eiendom(mer), minnes det om at selger er gitt en interpellasjonsrett gjennom bestemmelsene om forhåndstilbud i løysingsrettslova § 10. Dette innebærer at  eiendomsselskapet kan få avklart om forkjøpsretten vil bli benyttet, gjennom å fremsette et tilbud overfor forkjøpsrettshaver med to måneders akseptfrist. Blir tilbudet ikke akseptert innen fristen, kan aksjene i eiendomsselskapet selges innen to år – til samme eller strengere vilkår – uten å risikere at forkjøpsretten forhindrer gjennomføring av transaksjonen. Etter gjennomføring av en påfølgende transaksjon (til samme eller strengere vilkår), vil forkjøpsretten normalt anses bortfalt. Uavhengig av om man står overfor en potensiell transaksjon anbefales at eiendomsbesittere har […]
Read more » Forkjøpsrett til eiendom – salg av eiendomsselskap