Search results for "feste"

Results 1 - 10 of 10 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Nytt lovforslag gir bortfestere adgang til å kreve regulering av festeavgiften ved et «engangsløft» i forbindelse med forlengelse av festeavtale til bolig- og fritidshus. Et lovforslag i bortfesterens favør, på bekostning av festeren?

[…]likevekten mellom fester og bortfester, på bakgrunn av en generell interesseavveining mellom bortfesteren og festeren. Det gjenstår å se om Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag blir vedtatt av Stortinget og om dette vil medføre en avklaring av gjeldende rett på området etter Lindheimdommen, som kan være bedre egnet til å ivareta interessene til fester og bortfester på en mer rimelig og balansert måte enn dagens regler.   Først trykket i Eiendomsmegleren 4 […]
Read more » Nytt lovforslag gir bortfestere adgang til å kreve regulering av festeavgiften ved et «engangsløft» i forbindelse med forlengelse av festeavtale til bolig- og fritidshus. Et lovforslag i bortfesterens favør, på bekostning av festeren?

Hva bør eiendomsmeglere vite om innløsning

[…]eller når festetiden er utløpt, jf. tomtefesteloven § 32. Etter at det er gått 30 år av festetiden, kan feste også kreve innløsning av bolig hver gang det er gått to nye år eller for hytte hver gang det er gått 10 år. Dette betyr at står det i festeavtalen at fester kan innløse etter 20 år, er det dette tidsintervallet som gjelder, mens dersom det står i festekontrakten at fester kan innløse etter 40 år er dette ikke bindene for fester, som likevel kan kreve innløsning etter 30 år. Festeren må huske å sette frem kravet om innløsning skriftlig […]

Endringer i rundskriv for tinglysing

[…]samtykke ved overføring av festerett. Spørsmålet knytter seg til saksbehandling i saker hvor fester krever festeretten overført til ny kjøper, uten uttrykkelig samtykke fra bortfester, med henvisning til tomtefesteloven § 17 tredje ledd fjerde punktum. I saker hvor det stilles krav til bortfesters samtykke ved overføring av festeretten, må tinglysingsmyndigheten avklare forholdet ved å kontakte bortfester. Før man kan legge til grunn festers eller innsenders opplysninger om at grunneier har forholdt seg passivt, vil tinglysingsmyndigheten sende grunneier et rekommandert brev med spørsmål knyttet til godkjenning gjeldende overdragelse av festeretten. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig at eiendomsmegler eller advokat […]

Utfordringer ved salg av boliger med midlertidige brukstillatelser

[…]har staten særskilt ansvar for feil etter tinglysingsloven § 35. Det innebærer at man ikke kan feste ubetinget lit til at det foreligger ferdigattest for et bygg til tross for at det fremkommer av matrikkelen at bygget er tatt i bruk. Ofte vil det stemme at det er gitt ferdigattest for bygget, men det kan like ofte forekomme at det ikke foreligger ferdigattest. Det er dermed ikke tilstrekkelig å undersøke matrikkelen for å konstatere om det foreligger ferdigattest, eller at bruken er […]
Read more » Utfordringer ved salg av boliger med midlertidige brukstillatelser

Øker trolig renten i mars

[…]boligkjøpere å ta høyde for dette når de går inn i budrunder. – Inflasjonen ser ut til å feste seg på et høyere nivå enn sentralbanken har tatt høyde for ved tidligere rentesetting. Det øker risikoen for at utlånsrentene på sikt vil stige noe mer enn tidligere prognoser, og føre til høyere bokostnader enn mange har tatt høyde for. De som nå planlegger boligkjøp bør derfor ta høyde for en slik utvikling, og sette en økonomisk ramme for boligkjøp som de holder seg til, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Årets første kvartal er ofte den […]

Tinglysing

[…]– skjer til kundesenteret. Husk å ha klart kommunenavn, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer ved kontakt vedrørende fast eiendom. Dersom henvendelsen gjelder andel i borettslag, må du ha klart borettslagets organisasjonsnummer og andelsnummeret til andelen du vil ha informasjon om. Du finner mye informasjon om tinglysing, som for eksempel «Sjekkliste for tinglysing» og «Rundskriv for Tinglysing», på www.kartverket.no Kontaktinformasjon: Tinglysingstelefonen: 32 11 80 00 (09.00 – 15.00) E-post: post@kartverket.no Besøksadresse tinglysingsresepsjonen: Kartverksveien 21, Hønefoss Postadresse fast eiendom: Kartverket Tinglysing Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Faks: 32 11 88 01 Postadresse borettslagsandeler: Kartverket Ullensvang Postboks 200 5788 Kinsarvik Faks: […]

Megleransvar ved salg av festetomter

[…]tillegg åpnes det for to snevre sikkerhetsventiler som beskytter henholdsvis bortfester og fester mot for lave eller for høye festeavgifter. Festeavgiften kan derfor settes høyere dersom gjeldende regel vil utgjøre et menneskerettighetsbrudd for bortfester. Videre er det et generelt forbud mot urimelig høye festeavgifter. Reglene om oppregulering ved forlengelse er derfor kompliserte og vanskelig å praktisere korrekt uten at partene får juridisk bistand. Les også: Risikofylte transaksjoner – hva skal eiendomsmegler være oppmerksom på Virkninger av ukorrekte opplysninger om festeavgiften De nye oppreguleringsbestemmelsene har hatt store konsekvenser for mange festere. Vi ser saker hvor festeavgiften endres fra en årlig avgift på […]

Norges Bank: Hever styringsrenten

[…]historisk lave renter og færre forbruksmuligheter under pandemien. Når inflasjonen ser ut til å feste seg på et høyere nivå og norsk økonomi er i vekst, må vi belage oss på høyere renter og en mer normal utvikling i boligmarkedet enn tilfellet har vært siden våren 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving i en kommentar. – Stor usikkerhet Det var i forkant av dagens rentebeslutning knyttet spenning til om sentralbanken i rådende smittesituasjon ville sette opp renten som tidligere signalisert, og selv om de nå valgte å sette opp renten, kan det hende at pandemien vil […]

Utfordringer ved tomtefeste

[…]sendes til. Det følger av loven at inntil slik varsel er gitt, kan bortfester kreve tidligere fester for festeavgift, selv om festeretten er overført. I dette ligger det at fester har en klar forpliktelse, oppfordring og egeninteresse i å varsle om et eierskifte. Bestemmelsen gir ikke bortfester rett til å sette vilkår eller kreve et gebyr. En praktisk viktig regel ved overføring er følgende: dersom «…. festaren ikkje motteke skriftleg grunngjeve avslag innan to månader etter at det vart søkt om godkjenning, vert samtykke rekna som gjeve.» Grunneier kan derfor ikke utsette og trenere en overdragelse ved å utsette sitt […]

Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

[…]i helhetsvurderingen av om høyestebeløpet skal overstiges. For eksempel kan det tenkes at bortfestere med festetomt til bolig må tåle større inngrep en der tomten bortfestes til hytte. Dette fordi man kan hevde at festere har sterkere behov for vern av sin bolig enn sitt fritidshus. Eksempel med attraktiv borettslagstomt I et annet eksempel kan vi se for oss en bortfester av en attraktiv borettslagstomt på fire dekar med råtomtverdi på 20 millioner kroner. Festeavtalen hjemler regulering til 4 % av tomteverdien ved forlengelse, og bortfester ville etter avtalen fått 800.000 kroner i årlig festeavgift. I 2019, da festeavtalen skal […]
Read more » Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?