Search results for "felleskostnader"

Results 1 - 10 of 25 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

[…]overstige 2 ganger grunnbeløpet selv om tvangsdekningen tok lang tid og det dermed forfalt nye felleskostnader i tvangsdekningsperioden som medførte at det underliggende krav oversteg 2 ganger grunnbeløpet. Renter og omkostninger Et særskilt spørsmål som kan ha betydning for vurderingen av legalpantekravets størrelse, er om pantekravet også omfatter renter og omkostninger ved en evt. inndrivelse. I panteloven er det ingenting som tyder på at bestemmelsen i § 1-5 om såkalte tilleggskrav ikke gjelder også for legalpant. I avgjørelsen nevnt over, HR-2017-1129, legger Høyesterett til grunn nettopp at tilleggskrav i form av renter og omkostninger vil kunne kreves dekket i tillegg […]
Read more » Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

Husk rentesatsen på fellesgjelden!

[…]nedbetalingstid og lengden på eventuell avdragsfri periode, og separat beregning av månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode § 6-7. Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt … (3) Ved transaksjoner som omfattes av lovens § 1-2 annet ledd nr. 3, skal den skriftlige oppgaven også inneholde følgende opplysninger: 1. lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld og månedlige felleskostnader, samt andre faste kostnader som knytter seg til dette, … (4) Ved formidling av sameieandeler og eierseksjoner gjelder tredje ledd nr. 1, 5 og 6 […]

Medhjelper ved tvangssalg – sjekkliste

[…]tinglyste heftelser. Herunder blant annet krav for kommunale avgifter, krav for forfalte ubetalte felleskostnader i borettslag/eierseksjonssameie (husk å ta med felleskostnader tre måneder frem i tid som avsatt krav), krav på boomkostninger ved konkurs. Øvrige heftelser dekkes etter prioritet så langt kjøpesummen rekker. Øvrige heftelser skal settes til side. Anke Anke over fordelingskjennelsen er ikke til hinder til oppgjør/overtagelse av kjøper. Utbetaling/fordeling av kjøpesum skjer ikke før etter kjennelse etter anke er rettskraftig. Anke over stadfestelseskjennelse innebærer at kjøper blir trukket inn i saken som ankemotpart. Kjøper må inngi tilsvar til retten. Kjøper har ved anke over stadfestelse mulighet til […]

Standard leieavtaler – Oppdaterte utgaver og nye maler

[…]krav. Utbedring av skader besørges også av utleier, men leietaker dekker kostnaden. Felleskostnader er inkludert i leien. All inclusive-leieavtaler er en ny trend i markedet, og har vært etterspurt av offentlige leietakere og andre som ønsker et forutsigbart kostnadsbilde gjennom leieperioden. 4.3 Avtale for co-working Co-working-konsepter har vært i stor fremvekst de siste årene, noe som har skapt etterspørsel etter en standard. Det lanseres derfor en mal som kan benyttes som et utgangspunkt for avtale mellom co-working-aktøren og kunden. Co-working-konsepter finnes imidlertid i et utall varianter, og tanken er at malen brukes som et utgangspunkt for å tilpasse avtalen til […]
Read more » Standard leieavtaler – Oppdaterte utgaver og nye maler

Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

[…]av felleskostnader, jf. burettslagslova § 5-19 og eierseksjonsloven § 29. Hovedregelen er at felleskostnader skal fordeles etter fordelingsnøkkelen i borettslag og etter sameiebrøken i eierseksjonssameier. Kostnader til oppgradering av det elektriske anlegget vil være en felleskostnad som skal belastes alle og fordeles i henhold til fordelingsnøkkel eller sameiebrøk. Burettslagslova og eierseksjonsloven har også regler om at enkelte kostnader skal fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk dersom særlige grunner taler for det, jf. burettslagslova § 5-19 første ledd og eierseksjonsloven § 29 første ledd. Fordeling etter nytte kan skje dersom det dreier seg om en utgift til […]
Read more » Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

Utforming av vedtekter i nye eierseksjonssameier

[…]så tidlig som mulig, og at det gis informasjon om disse i forbindelse med salg av seksjoner. Felleskostnader og vedlikeholdsansvar Eierseksjonsloven er ufravikelig med mindre noe annet følger av loven eller fremgår av sammenhengen. Det er en viss adgang til å vedtektsfeste avvikende ordninger, og det gjøres ofte. Eksempler på tilfeller der det fastsettes avvikende ordninger er eierseksjonssameier med ulike typer bygg, eksempelvis leilighetsbygg og rekkehus eller eneboliger. Tilsvarende kombinerte sameier med bolig- og næringsseksjoner. I slike sameier vil det ikke alltid være praktisk at alle kostnader bæres av alle seksjonseiere, og heller ikke vedlikeholdsansvaret. Dersom det skal fastsettes avvikende […]
Read more » Utforming av vedtekter i nye eierseksjonssameier

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

[…]klare hovedregelen er at andelen fellesgjeld betjenes gjennom borettslagets månedlige felleskostnader, som består dels av felles driftskostnader og dels av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget står imidlertid fritt til å inngå en avtale med långiver som gir den enkelte andelseier en rett til å nedbetale sin andel av fellesgjelden, jf. brl. § 2-15. Foruten å presisere at det er adgang til å etablere slike nedbetalingsordninger, inneholder borettslagsloven ingen nærmere regulering av hvordan slike IN-ordninger kan eller skal praktiseres. Hvilken motivasjon som ligger bak ønsket om å etablere en IN-ordning eller nedbetale andelen fellesgjeld, varierer. Etableringen av en IN-ordning […]
Read more » Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag

Grunnboks kontroll: Panteheftelser ved salg av overbeheftet boliger og ved tvangssalg – pantet og dens rekkevidde

[…]uten at dette fremgår av grunnboken. Eksempel på som er sikret ved legalpant er krav på felleskostnader etter eierseksjonsloven § 25 og borettslagsloven § 2-20. Spørsmålet er hvilken rekkevidde og konsekvens registrerte pant har ved oppgjør i forbindelse med salg av overbeheftet bolig og ved tvangssalg.   Tidspunkt for kontroll av grunnboken – konstatering av om bolig er overbeheftet: Utgangspunktet er at en kjøper skal overta t en heftelsesfri bolig. Dette forutsetter at megler foretar løpende kontroll med heftelses-situasjonen opp mot boligens faktiske verdi. Grunnboken blir kontrollert både ved oppstart av et oppdrag for dokumentasjon på eierskap og for å […]
Read more » Grunnboks kontroll: Panteheftelser ved salg av overbeheftet boliger og ved tvangssalg – pantet og dens rekkevidde

Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier

[…]skal i utgangpunktet kostnadene til innkjøp og installasjon av ladepunktet fordeles på alle som felleskostnader. Innkjøp og installasjon av ladepunkt på areal tilknyttet eksklusiv bruksrett må betales av den enkelte. Strømforbruket belastes den enkelte. Organiseringen lar departementet være opp til det enkelte sameiet/borettslaget, for eksempel gjennom et avtalt fast beløp hver måned. Saklig grunn for nekting Styret kan avslå søknad om etablering av ladepunkt basert på en konkret saklighetsvurdering. At tiltaket blir for kostbart anser departement å være det mest relevante nektingsgrunnlaget. Departementet foreslo opprinnelig et kostnadstak på halvparten av grunnbeløpet (ca. 50 000) som saklig nektelse, men fikk relevante innspill […]
Read more » Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier

Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

[…]krav ligger frivillig panteheftelser, utleggspant og legalpant som for eksempel manglende betalte felleskostnader etter eierseksjonsloven § 25 og borettslagsloven § 5-20, eller kommunale avgifter etter pantelovens § 6-1. I disse sakene vil saksøkte ha mulighet til å kunne gjøre opp sine forpliktelser ovenfor saksøker med det resultat at tvangssalget vil bli hevet/trukket jf.  tvfbl. § 11-30, 2. ledd, bokstav d. Tall fra Oslo Byfogdembete per oktober 2014 viser da også at det ble besluttet tvangssalg i 820 saker, men at kun 126 av disse ble gjennomfør som salg. Dette indikerer både at de fleste besluttede tvangssalg skjer med bakgrunn i […]
Read more » Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt