Search results for "ervervsbegrensning"

Results 1 - 7 of 7 Page 1 of 1
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: All

Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

[…]avsnittene ser vi nærmere på disse endringene. Endringene i eierseksjonsloven knyttet til ervervsbegrensning Den tidligere regelen og de hensyn den bygget på Eierseksjonsloven § 23 første ledd fastslo tidligere at «ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie». Hovedformålet med denne ervervsbegrensningen var å sikre at ingen eier fikk for stor innflytelse i sameiet, ettersom en eiers stemmerettighet på sameiets årsmøte som hovedregel er knyttet til antall seksjoner personen eier. Regelen viste seg imidlertid lett å omgå. En person som ønsket å erverve flere seksjoner hadde flere alternative måter å gjøre […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

[…]– eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning    Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft 1. januar 2020. Blant endringene av særlig betydning for eiendomsmeglere, kan nevnes at det er innført hjemmel for å kreve at selger betaler et eierskiftegebyr på maksimalt 4R ved salg av en eierseksjon. I tillegg er ervervsbegrensningen skjerpet ved at også indirekte erverv omfattes av bestemmelsen i esl. § 23.   Les mer om endringene her https://nef.no/fagstoff/endringer-i-eierseksjonsloven-med-virkning-fra-1-januar-2020/  Aksjeloven – nye regler om sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering  Tidligere kunne et rent eiendomsselskap som hovedregel pantsette sin eiendom til sikkerhet […]
Read more » Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

[…]betydning for en eiendomsmegler.   Nedenfor gis en kort oppsummering av endringene:   Ervervsbegrensning:   Eierseksjonsloven § 23 skjerpes ved at også indirekte erverv vil omfattes  Forbudet mot å erverve mer enn 2 seksjoner i et sameie vil nå omfatte erverv via stråmenn, erverv via selskap og erverv av aksjer   Erverv i strid med forbudet gir grunnlag for pålegg om salg  Kortidsutleie:   Det innføres en ny regel som setter et tak for seksjonseierens mulighet til å drive korttidsutleie av seksjonene.   Grensen er på 90 døgn, men det enkelte sameie kan i vedtektene fravike denne grensen og i så fall sette grensen til mellom […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

[…]boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Samtidig ble det foreslått å endre ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23 (forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie). Bestemmelsen har vist seg å være enkel å omgå ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene, og slik omgåelse har det vært ønskelig å forhindre. Bestemmelsen er nå utvidet til å omfatte slike indirekte kjøp, og vil etter lovendring lyde: «Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir […]
Read more » Endinger og nye bestemmelser i eierseksjonsloven – korttidsutleie, ervervsbegrensning og eierskiftegebyr 

Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

[…](Prop. 39 L (2016-2017)) i februar 2017, påpekte Norges Eiendomsmeglerforbund utfordringen med at ervervsbegrensningen – slik den i dag er formulert – er enkel å omgå ved bruk av stråmenn og stråmannsselskaper, og dermed kan uthule sameierdemokratiet. NEF foreslo under høringen i 2017 at bestemmelsen bør gjøres gjeldende også for indirekte erverv for å lukke muligheten for omgåelser og for å gjøre lovens ervervsbegrensningen reell. Det første forlaget som ble sendt fra regjeringen på høring i mai 2018 kunne etter NEFs mening få en utilsiktet virkning, gjennom at begrensningen ville kunne ramme rene selskapsoverdragelser. Det har ikke vært intensjonen. – […]
Read more » Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

[…]dette kunne sanksjoneres ved pålegg om salg av det antall seksjoner som er ervervet i strid med ervervsbegrensningen, også ved ubevisst overtredelse av reglene, eksempelvis fordi personen ikke var kjent med reglene om ervervsbegrensning. Det foreslås videre at det er styret i sameiet som skal ha beslutningsmyndigheten med hensyn til pålegg om salg, og at seksjonseiere som har ervervet boligseksjoner i strid med ervervsbegrensningen og dermed urettmessig fått dominerende innflytelse i sameiet, skal bli fratatt stemmeretten for disse seksjonene på årsmøtet. Høringsforslaget sier ikke noe om hvilken/hvilke av seksjonene som da må selges, (for eksempel den som er ervervet først […]
Read more » Forslag om skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven

Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning

[…]boliger i samme sameie. Forslaget går ut på å lovregulere at også indirekte kjøp rammes av ervervsbegrensningen, og forslaget har til hensikt å gjøre ervervsbegrensningen mer effektiv. Forlaget er i tråd med det NEF argumenterte for under åpen høring om den nye eierseksjonsloven i februar 2017. Høringen omhandler også et forslag om å lovfeste klare grenser for mye man kan korttidsutleie, både i eierseksjonsloven og burettslagslova. Se under. Departementet foreslår også å innta en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr i eierseksjonsloven. Høringsfristen er 6. august 2018, og du kan lese høringsnotatet og selve forslaget her. Les også: Stemte ned forslag […]
Read more » Foreslår innstramning i eierseksjonslovens ervervsbegrensning