Search results for "eiendomsmeglingsloven"

Results 1 - 10 of 131 Page 1 of 14
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

[…]med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven til finansministeren. Utvalget mener at eiendomsmeglingsloven av 2007 i hovedsak har fungert godt, og at samfunnet er tjent med at det stilles høye krav til kvalitet og kompetanse for å få tillatelse til å drive med eiendomsmegling. Utvalget foreslår skjerpede krav på noen områder for å styrke forbrukervernet ved kjøp og salg av eiendom. Utvalget anbefaler at det innføres en minste akseptfrist i budrunder på 30 minutter og foreslår en ny lovbestemmelse om at eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelige bud: – NEF mener at en minste akseptfrist vil bidra til å roe ned opphetede […]
Read more » Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven

Eiendomsmeglingsloven § 6-6 – meglers (manglende) adgang til å binde oppdragsgiver.

[…]en evigvarende bruksrett. Dette var etter lagmannsrettens mening et forhold som var omfattet av eiendomsmeglingsloven § 6-6, og ikke avhendingsloven § 3-8. Dommen illustrerer at avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 på den ene siden og eiendomsmeglingsloven § 6-6 på den andre siden har forskjellige bruksområder. Førstnevnte regulerer faktiske og rettslige opplysninger som megler gir til kjøper, og som selger identifiseres fullt ut med. Sistnevnte gjelder kun rettslige disposisjoner, der det ikke foreligger noen identifikasjon mellom megler og selger. Men grensen er ikke lett å trekke. For eksempel vil en feilaktig opplysning om hva som følger med en eiendom reguleres av […]
Read more » Eiendomsmeglingsloven § 6-6 – meglers (manglende) adgang til å binde oppdragsgiver.

Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

[…]oppdrag. For temmelig nøyaktig et år siden, nedsatte regjeringen et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering. Eiendomsmeglingsutvalget skal blant annet se på hvordan budgivningen fungerer, utdannings- og kompetansekrav, vederlagstyper og samarbeidet mellom bankenes utlånsvirksomhet og egne meglerforetak. De siste årene har det skjedd en rask teknologisk utvikling og en ønsker også å se på eiendomsmeglingslovens nedre grense og regulering av selge-selv-løsninger. Fristen for å levere NOU’en er allerede i januar 2021, og vi jobber nå effektivt med å komme med våre synspunkter til eiendomsmeglingsutvalget. NEF har slått sammen sine to interne lovutvalg, styringsgruppen og prosjektgruppen til […]
Read more » Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for oss?

Salg av kontraktsposisjoner

[…]om boligen som kontraktsposisjonen knytter seg til, herunder minst de opplysninger som nevnt i eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet til fjerde ledd, med unntak av annet ledd nr. 12 og 13,   f) hvem som er ansvarlig for å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i det opprinnelige avtaleforholdet, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9,   g) økonomisk risiko knyttet til vederlaget for kontraktsposisjonen.   (5) Ved innføring i oppdragsjournal skal det anmerkes at oppdraget gjelder salg eller oppgjør av en kontraktsposisjon.   (6) Journalføring av vederlag etter § 3-3 første ledd bokstav g og § 3-4 bokstav e skal kun omfatte vederlaget for kontraktsposisjonen. […]

Ny versjon av standard landbrukskontrakt

[…]eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 første ledd kan det gjøres unntak fra kravet om rettsvern i eiendomsmeglingsloven § 6-9, da bestemmelsen sier at «[m]egler kan fravike bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum der kjøper og selger har inngått avtale om dette, forutsatt at forhold på kjøpers side hindrer etablering av rettsvern innen rimelig tid». Det fremgår av Finanstilsynets rundskriv RFT-2014-7 at slike forhold på kjøpers side for eksempel kan være manglende konsesjon. Oppgjør kan da foretas, men megler må normalt sørge for at kjøper får annen sikkerhet for kjøpesummen. Det er viktig å merke seg at en slik løsning […]

NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

[…]til å ilegge overtredelsesgebyr overfor foretak og personer ved brudd på bestemmelser i eiendomsmeglingsloven. Bakgrunnen for forslaget er at utvalget mener overtredelsesgebyr kan være et effektivt sanksjonsmiddel for å sikre etterlevelse av regelverket og samtidig bidra til fleksibilitet ved oppfølging av regelbrudd. Finanstilsynet har også adgang til å ilegge overtredelsesgebyr på andre virksomhetsområder. Bestemmelsen, herunder maksimalgebyrene for henholdsvis person og foretak, er bygget opp etter mønster fra hvitvaskingsloven § 49, revisorloven § 14-5 og forslaget til ny inkassolov § 46. Budgivning – tid, kupping og hemmelige bud For å møte et ønske om å sikre mer tid i bolighandelen har […]
Read more » NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling

Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

[…]å vurdere hvorvidt det burde foreslås endringer i eiendomsmeglingsforskriften som klargjorde at eiendomsmeglingsloven § 5-2 (1) ikke er til hinder for at eiendomsmeglere foretar langsiktige investeringer i fast eiendom.   Nytt rundskriv av 12. juni 2015 – klargjøring av gjeldende forvaltningspraksis Finanstilsynet mente det ville være for komplisert å gi generelle bestemmelser om langsiktige investeringer som alltid eller aldri ville være omfattet av forbudet i eiendomsmeglingsloven § 5-2 (1). I stedet publiserte Finanstilsynet den 12. juni 2015 et rundskriv[5] som klargjør og utkrystalliserer forvaltningspraksis hva gjelder langsiktige investeringer i fast eiendom. Rundskrivet oppsummerer vurderingstemaet og de relevante momentene slik: 1. Utgangspunktet […]
Read more » Nytt rundskriv om eiendomsmegleres langsiktige investeringer i fast eiendom

Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

[…]at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere Andre endringer: Ingen endring av eiendomsmeglingsloven § 6-7 EiendomNorge har tidligere fremmet forslag om å endre eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd om opplysninger i salgsoppgaven. De ønsket å få inn en unntaksregel om at opplysninger som «åpenbart ikke er aktuelle» ikke trenger å stå i salgsoppgaven. Finanstilsynet ønsket ikke en slik endring, blant annet fordi det kunne skape mer konflikter: «Finanstilsynet viser for det første til at en skjønnsmessig unntaksregel vil kunne være tvisteskapende. For det andre påpekes det at oppdragstaker uansett må vurdere om opplysningene er åpenbart uaktuelle, slik at den […]
Read more » Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

Meglers opplysningsplikt om interessenter og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon

[…]med eller i strid med god meglerskikk, herunder om megler har brutt konkrete bestemmelser i eiendomsmeglingsloven og/eller forskriften. Sentralt er imidlertid at Høyesterett også legger til grunn at ikke ethvert brudd på bransjenormer gir grunnlag for ansvar, se blant annet Rt-2001-1702 og Rt-2003-696, selv om brudd på lov, forskrift eller bransjenorm vil være et vesentlig moment ved ansvarsvurderingen. Når det gjelder den konkrete vurderingen av saken legger Høyesterett til grunn at megler ikke opptrådte i samsvar med bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-3 hvor det fremgår at megler skal gi oppdragsgiver «råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av […]
Read more » Meglers opplysningsplikt om interessenter og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon

NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

[…]også: NOU 2021:7 – Trygg og enkel eiendomsmegling Foreslår innskjerpinger i eiendomsmeglingsloven Bred omtale av forslaget til ny eiendomsmeglingslov Evaluering og endring av eiendomsmeglingsloven- hva vil det bety for […]
Read more » NEFs høringssvar på Eiendomsmeglingsutvalgets utredning