Search results for "eiendommens begrensning"

Results 1 - 10 of 98 Page 1 of 10
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Proptech – hva, hvorfor og hvordan?

[…]i alle bransjer. Hva gjelder eiendomsbransjen presser teknologien seg inn i alle faser i eiendommens livsløp, og i omgivelsene og infrastrukturen rundt eiendommen helt opp til byutvikling. De ulike aktørene som tilbyr teknologiske hjelpemidler til eiendomsbransjen, blir gjerne omtalt som “proptech-selskaper”. Helt overordnet kan “proptech” (property technology) defineres som all bruk av informasjonsteknologi i eiendomsbransjen. Når det snakkes om “proptech” siktes det imidlertid først og fremst til oppstartsbedrifter som tilbyr teknologiske nyvinninger eller nye forretningsmodeller for eiendomsbransjen. Proptech ved kjøp og salg av næringseiendom Kjøp og salg av næringseiendom er normalt en omfattende prosess. Når kjøper omsider har funnet en […]

Midlertidighetserklæringer – hva er det?

[…]plikten kan inntreffe på et senere tidspunkt. Når noen opparbeider veien, og eier må betale eiendommens del av kostnadene til vei, vil eiendommen bli kvitt heftelsen og får en verdiøkning tilsvarende eiendommens andel av kostnadene til vei. Det færreste opplever imidlertid at eiendommen får en verdiøkning av at veien blir bredere. I alle fall når man samtidig mister deler av hagen og må flytte garasjen. Konfliktnivået i refusjonsoppgjør er derfor ofte høyt, og veien til nærmeste advokatkontor er kort. Usynlige heftelser Mye av problemet ligger nok i at mange ikke har et bevisst forhold til midlertidighetserklæringer. For selv om få […]

Beregning av dokumentsavgift ved salg av eierseksjon med fellesgjeld

[…]hva som menes med ordet “salgsverdi”. Rent språklig kan det her være tale om nettoverdi (eiendommens verdi fratrukket heftelser som følger denne) eller bruttoverdi (eiendommens verdi uten at medfølgende heftelser fratrekkes). Lovgivers valg av ordet «salgsverdi» i motsetning til for eksempel “salgssum” eller “pris”, trekker i retning av at det er bruttoverdien som skal legges til grunn. I den tidligere Lov om stemplet papir av 1839 § 2 var hovedregelen at man skulle legge «dokumentets fulde paalydende Sum» til grunn som den «virkelige verdi» av eiendommen.[9] Begrepet salgsverdi er ikke definert i forarbeidene til någjeldende dokumentavgiftslov, men det er der […]
Read more » Beregning av dokumentsavgift ved salg av eierseksjon med fellesgjeld

Fagstoff: Strøksservitutter

[…]før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, ikke fremgår av den fradelte eiendommens grunnboksblad, , og at disse må finnes på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. Dette innebærer at man ikke kan stole på at servituttene/ heftelsene som fremkommer av den fradelte eiendommens grunnbokblad gir et rettvisende bilde av heftelsene på eiendommen. Oppdager man en servitutt som regulerer retten til å bygge på tomten, herunder karakteren, høyden eller plasseringen til bebyggelsen, bestemmelser som skal sikre andre utsikt, eller som legger begrensninger på virksomheten som kan utøves på eiendommen bør man stoppe opp. Slike bestemmelser er typiske strøksservitutter, og man bør derfor undersøke ytterligere […]

Megleransvar ved salg av festetomter

[…]de nye reglene om oppregulering får anvendelse på det aktuelle tilfellet er eiendommens råtomtverdi og tomtens størrelse, det tredje som burde vurderes. Mange misforstår hovedregelen om tomteverdi, og legger automatisk til grunn at festeavgiften går opp i «taket» per dekar. 2% av råtomtverdien må imidlertid utgjøre kr. 12 208 per dekar for at det skal være tilfellet. Det vil si verdien etter at man har trukket fra alle festers og opparbeidelser og tilsvarende for opparbeidelser av andre enn grunneier. I tillegg må man holde utenfor den merverdi som følge av eiendommens utviklingspotensial. Utviklingspotensialet og opparbeidelser kan i enkelte tilfeller utgjøre betydelige andeler av tomtens verdi. […]

Nyoppdagede feil ved bolig kjøpt «as is» – gjenåpning av rettskraftig dom

[…]krav enn det som var rettskraftig avgjort. Høyesteretts flertall fant at de nye opplysningene om eiendommens tilstand, kan ha betydning for om eiendommen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. De nye opplysningene knytter seg dermed til den samme tvistegjenstanden som ble avgjort ved tingrettens dom. Flertallet kom til at gjenåpning derfor kunne være aktuelt, og at lagmannsrettens og tingrettens kjennelser var basert på feil lovforståelse og derfor måtte oppheves. Spørsmålet om gjenåpning ble dermed henvist til tingretten for ny vurdering. Hvorvidt de nye opplysningene «tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen», […]
Read more » Nyoppdagede feil ved bolig kjøpt «as is» – gjenåpning av rettskraftig dom

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]har gått utover disse rammene kan det være i strid med god meglerskikk å medvirke til at begrensningene gjøres gjeldende overfor forbrukerkjøperen. Vi vil her peke på ulike typer begrensninger som vi ofte ser inntatt i boligprospekter: Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen Som nevnt innledningsvis kan det avtales en 15 % – begrensing på kjøpers adgang til å kreve endringer gjennomført. Det vil være innenfor god meglerskikk å gjøre utbygger oppmerksom på adgangen til å avtaleregulere en begrensning opp mot 15 % av kjøpesummen, dersom dette ikke allerede er gjort. Det tillates ikke endringer som […]

Tilvalg ved prosjektsalg

[…]har gått utover disse rammene kan det være i strid med god meglerskikk å medvirke til at begrensningene gjøres gjeldende overfor forbrukerkjøperen. Vi vil her peke på ulike typer begrensninger som vi ofte ser inntatt i boligprospekter: Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen. Som nevnt innledningsvis kan det avtales en 15 % – begrensing på kjøpers adgang til å kreve endringer gjennomført. Det vil være innenfor god meglerskikk å gjøre utbygger oppmerksom på adgangen til å avtaleregulere en begrensning opp mot 15 % av kjøpesummen, dersom dette ikke allerede er gjort. Det tillates ikke endringer som forsinker […]

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

[…]som viser korrekt areal, kart som viser beliggenheten eller bildedokumentasjon som viser eiendommens tilstand og standard, for å nevne noe. Nærmere om Skatteetatens boligverdier og endringsadgang Hvis kommunen benytter boligverdier fra Skatteetaten, og boligeier mener at taksten er for høy, så er fremgangsmåten annerledes enn ved kommunal taksering. Boligverdiene fra Skatteetaten er fastsatt på bakgrunn av statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og ulike boligopplysninger. Ved årets utskriving av eiendomsskatt er det boligverdiene fra inntektsåret 2020 som benyttes. Dersom skattyter mener boligverdien er for høy, kan den endres ved egenendring av skattemeldingen for inntektsåret 2020.   For det første kan skattyter […]

Reguleringsplan – meglers ansvar

[…]reguleringer oppstod flere steder som følge av at det for noen år siden ble innført begrensninger for opprettelse av nye kjøpesentre. En slik regulering innebærer at eiendommen ikke lovlig kan unyttes til ordinær detaljhandel, men må begrenses til handel med «plasskrevende varer». Heller ikke annen næringsvirksomhet vil være tillatt, verken etablering av kontor, treningsstudio, legesenter e.l. Begrensningen som følger av en slik reguleringsplan har selvsagt stor betydning for eiendomsverdien. De fleste eiendomsmeglere er påpasselige og gir god informasjon om reguleringsplaners betydning for eiendommen, herunder også om aktuell usikkerhet. Det er likevel som nevnt vår erfaring at mange vier denne delen […]