Search results for "egenerklæring"

Results 1 - 10 of 22 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Konsesjon ved tinglysing

[…]og det er kun disse som kan brukes, se www.landbruksdirektoratet.no. Ved utfylling av egenerklæring – se veiledningsteksten på skjemaet. Stikkord Alle vilkår i ruten må være oppfylt for å slippe egenerklæring eller ­konsesjonsvedtak Lovhjemmel Størrelse, 2 mål Eiendommen er bebygd, og Eiendommen er ikke større enn 2 mål (dekar) Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 2. Sameiere Eiendommen er bebygd, og Det er kun en del av eiendommen som overføres, og Den som mottar eiendommen (delen) er tinglyst sameier i eiendommen fra før, og Eiendommen ligger i et området som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde. […]

Forenkling fremfor forutberegnelighet

[…]i sin endringsiver og gitt oppdragsgivere for mye frihet. Kvalifikasjonskrav kan dokumenteres med egenerklæring En positiv endring er etter vår vurdering forslaget om bruk av egenerklæring som dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskrav. Bruk av egenerklæringer som foreløpig bevis for at leverandøren er kvalifisert kan gjøre det lettere å inngi etterspurt dokumentasjon ved korte tilbudsfrister. Hensynet til likebehandling er ivaretatt ved at oppdragsgiver skal be valgte leverandør fremlegge dokumentasjon på at alle krav er oppfylt før kontrakt signeres. Etter dagens regelverk må dokumentasjon fremlegges av alle leverandører ved tilbudsinnlevering.   Full frihet i forhandlinger   Forslagene til forenklingsutvalget gir oppdragsgiver […]

Sjekkliste for tinglysing

[…]til tinglysing. Et slikt samtykke bør påføres dokumentet direkte. Kreves det konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet? Tinglysingsmyndigheten skal kontrollere at konsesjonskravene er oppfylt ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakter og andre langvarige bruksretter, jf. konsesjonsloven § 15 og forskrift om konsesjonsfrihet § 4. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om konsesjon, og legg ved egenerklæring om konsesjonsfrihet dersom det kreves. Dersom dette ikke er nødvendig fordi eiendommen er bebygd og under to mål, husk å oppgi eiendommens areal i margen på skjøtet eller i følgebrevet. Spesielt for skjøter, overdragelse av borettslagsandeler og pantedokumenter Er utsteders og hjemmelshavers underskrift bevitnet? Underskriften […]

Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens paragraf 7

[…]5 første ledd nr. 1. Konsesjonsfrihet i kommuner som har en slik forskrift, dokumenteres med rød egenerklæring, SLF-356 B. Er eiendommen bebygd, og større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, skal egenerklæring SLF-360 (grønt) brukes selv om eiendommen ligger i «rød» kommune. Oppdatert liste over kommuner hvor det er gitt kommunale forskrifter etter konsesjonsloven § 7 finner du her: […]
Read more » Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens paragraf 7

NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

[…]mellom overtakelse og oppgjør er endret Pkt. 8 om forholdet til hvitvaskingsloven med tilhørende egenerklæring om PEP-status er oppdatert I pkt. 19 er det inntatt informasjon om angrerett. Tilhørende skjema er inntatt vedlegg til oppdragsavtalen Listen over løsøre og tilbehør som skal følge eiendommen dersom ikke annet er avtalt er inntatt som vedlegg til oppdragsavtale. Vi minner for ordens skyld om at det ikke skal gjøres endringer i denne oversiktslisten. I tillegg har vi utarbeidet en egen oppdragsavtalemal for verdivurderinger. I malen sikrer bl.a. dokumentasjon rundt hva som er avtalt om meglers vederlag, samt innhenting av opplysninger knyttet til etterlevelse […]
Read more » NEF lanserer ny oppdragsavtalemal i forbindelse med endringer i avhendingsloven, samt egen oppdragsavtale for verdivurderinger

Nye egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet

Det har kommet reviderte utgaver av både grønt og rødt egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet. De nye skjemaene gjelder f.o.m. 01.11.2020. Landbruksdirektoratet opplyser videre at det er viktig at de reviderte skjemaene fylles ut riktig/fullstendig da det vil bli vanskelig å gjøre endringer uten å sende skjemaene i retur. Husk bl.a. å føre på eierandel og hele personnummeret til ny eier. Les mer her. Til orientering jobber Landbruksdirektoratet, som eier av skjemaene knyttet til konsesjonsloven, med å legge til rette for digitalisering av […]
Read more » Nye egenerklæringsskjema for konsesjonsfrihet

Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

[…]viktig å lese tilstandsrapport fra den bygningssakkyndige, eiendomsmeglers beskrivelse og selgers egenerklæring nøye, da det ikke vil være anledning til å klage på forhold som det er opplyst om, sier Carl O. Geving. – Med det nye lovverket får eiendomsmegleren et utvidet ansvar for å rådgi selgere og kjøpere om betydningen av de nye reglene og hvordan de heretter må forholde seg i bolighandelen. Når man er usikker på deler av kjøpsprosessen, ansvarsforhold og salgsdokumentasjonen, bør man ta det opp med eiendomsmegleren før man kommer så langt som til en budrunde, sier Carl O. Geving. NEFs 12 råd til de […]
Read more » Pressemelding: Viktige råd til boligkjøpere

NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov

[…]som bør omfattes av selgers opplysningsplikt er tilstandsrapport fra takstmann, selgeres egenerklæring og eiendomsmeglers salgsoppgave. Samtidig pekte Carl O. Geving i sin del av høringspresentasjonen at NEF, Huseierne, Forbrukerrådet og Norsk takst støtter at man i nye regler ønsker økt ansvar for de profesjonelle partene – takstmannen og eiendomsmegleren. Carl O. Geving pekte også på at det fortsatt vil være gode forsikringsordninger, og at forslagene som en helhet vil redusere belastningen på forbrukere og rettsapparatet og gi økt trygghet for både boligkjøpere og boligselgere. Se mer på nett-tv: Høringen kan du se her Les også: Kommentar til regjeringens nye […]
Read more » NEF på høring om trygg bolighandel og ny avhendingslov