Search results for "disponenter"

Results 1 - 3 of 3 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Antihvitvasking – disponenter på konto

[…]Som på regnskaps- og revisjonsområdet, er det heller ikke for eiendomsmegling klart at kontodisponenter faktisk kan opptre eller handle på vegne av kunde eller medkontrahent. Disponenter på konti som inngår i handelen kan likevel representere en risikoindikator og/eller bidra til forståelsen av kundens eierskap- og kontrollstruktur. Dette tilsier etter Finanstilsynets oppfatning at de rapporteringspliktige foretakene alltid bør identifisere kontodisponenter, men at det normalt ikke vil være nødvendig for megler å bekrefte deres identitet med gyldig legitimasjon. Finanstilsynet vil ta med dette forholdet ved neste revisjon av rundskriv.» Det er med andre ord tilstrekkelig at man kontrollerer om det er andre […]

Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

[…]I oppdrag med normal risiko vil det være tilstrekkelig å legge til grunn selgers opplysning om disponenter på konto. Instrukser om utbetaling av hele nettoprovenyet til en konto hvor én av ektefellene/samboerne er kontoinnehaver, men hvor den andre ikke har disposisjonsrett, innebærer imidlertid etter Finanstilsynets oppfatning at den andre selgeren ikke er mottaker av sin del av oppgjøret, jf. indikatorlisten. Finanstilsynet antar at det mistenkelige er at en utbetaling til den ene selgeren kan være egnet til å unndra beløpet fra beskatning eller kreditorforfølgelse på den andre selgerens side, og undersøkelsene må dermed være egnet til å avkrefte eller bekrefte […]
Read more » Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet

EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?

[…]har ingen formell tilknytning til partene Kunden unngår personlig kontakt Blancoskjøte Flere disponenter til konto I tillegg vil jeg nevne forhold jeg oppsummerende liker å beskrive som «utenlandsproblematikk». Det kan være grunn til å være ekstra oppmerksom på russiske og hviterussiske statsborgere, penger som kommer fra utlandet og grenseoverskridende selskapsstrukturer. Til slutt minner jeg om at det er Utenriksdepartementet som er rette adressat for informasjon om transaksjoner som involverer sanksjonerte personer. Det er ikke tilstrekkelig å sende en rapport om mistenkelig transaksjon til Økokrim (EFE[5]) i disse sakene. Saken skal stanses umiddelbart og Utenriksdepartementet skal kontaktes. Norske meglerforetak må ha […]
Read more » EU’s sanksjoner – Norsk eiendom som potensiell trygg havn?