Search results for "d nummer"

Results 1 - 10 of 26 Page 1 of 3
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

[…]utgangspunkt må selger akseptere at han ikke vil kunne motta oppgjøret like raskt som om han hadde solgt til en person som allerede har D-nummer. I forskrift til eiendomsmeglingsloven § 6-5 er det oppstilt noen unntak fra bestemmelsen i emgll. § 6-9. I forskriften § 6-5 første ledd heter det «Megler kan fravike bestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd første punktum der kjøper og selger har inngått avtale om dette, forutsatt at forhold på kjøpers side hindrer etablering av rettsvern innen rimelig tid.». Kort fortalt innebærer denne bestemmelsen at megler gitt visse forutsetninger kan foreta utbetaling av hele eller […]
Read more » Hvordan selge bolig til en utenlandsk statsborger som ikke har D-nummer?

Søknad om D-nummer

Kartverket kan rekvirere D-nummer for utenlandske personer som trenger D-nummer i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Søknadsskjema må fylles ut og legges ved tinglysingssaken. Skjema for søknad om D-nummer ligger på www.kartverket.no (bokmål, nynorsk og engelsk). For å tinglyse et dokument som gir en person grunnbokshjemmel som eier eller rettighetshaver i grunnboken kreves det at personen blir identifisert enten ved norsk fødselsnummer eller D-nummer. Kravet følger av tinglysingsforskriften § 4a. D-nummer eller fødselsnummer? D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer uten norsk fødselsnummer som har en direkte tilknytning til Norge. Nummeret tildeles av det sentrale personregisteret etter søknad fra godkjent rekvirent. Tinglysingsmyndigheten […]

Eiendomsmegleren

[…]i året. Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne. I tillegg følger orientering om NEF sitt kurs – og videreutdanningstilbud. Alle medlemmer får tidsskriftet gratis, øvrige kan abonnere til kr. 980,- pr år Bestille abonnement ved å sende e-post til firmapost@nef.no Les Eiendomsmegleren på nett Versjon for lesebrett/PC legges ut: 2022: Nummer 4 2022 kan leses her. Nummer 3 2022 kan leses her. Nummer 2 2022 kan leses her. Nummer 1 2022 kan leses her. 2021: Nummer 6 2021 kan leses her. Nummer […]

Ukens tips – Ny «as is»-dom

[…]hendelse mellom signering og overtakelse faller inn under– i lys av blant annet due diligence, dd-funn og øvrige informasjon som er gitt.   Først trykket i Eiendomsmegleren 4 […]

Håndbok Del 2: Faglig del

[…]og dokumentavgift Tinglysing-momenter Sjekkliste for tinglysing Søknad om D-nummer Brønnøysundregistrene Mortifikasjon ved Brønnøy Tingrett – Informasjon(veileder) Seksjonering Orientering om oppdeling i eierseksjoner Reseksjonering – skjematisk oversikt (Lenke til Kartverket – se pkt 2) Konsesjon Konsesjon ved tinglysing Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (Lenke til Lovdata) Kommunale forskrifter etter konsesjonslovens § 7 Diverse Obligatorisk energimerking av bygninger Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020 Krav om radonmåling for utleieboliger Engelsk ordliste   Se også: Del 1 – Om NEF Del 3 – […]

Gjør anti-hvitvaskingsarbeidet enklere

[…]følgende: • Kunder som er underlagt tilsyn i henhold til finanstilsynslovens § 1, første ledd 1-9, 14,15 og 16, samt 19. • Foretak og advokater med bevilling til å drive eiendomsmegling i henhold til eiendomsmeglingslovens § 2-1 (1) og som er under tilsyn av Finanstilsynet. • Statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner som i lov, eller med hjemmel i lov, er pålagt å forestå utbetalinger til fysiske og juridiske personer. Eiendomsmegler kan ikke spørre direkte i registeret men må spørre gjennom bank. Det vil trolig være mest hensiktsmessig at meglerforetakene gjør avtale med sin bank om hvordan de på best måte […]

Livsnerven i bransjen

[…]– kundene skulle få like god behandling og service, uansett hvilken butikk eller megler de hadde kontakt med. – Vi var også tidlige med å sette kundene i fokus og starte opp ting vi mente skulle gjøre det. Hvem innførte kunder i stedet for klienter, innførte «Meglers prisvurdering», adresse og visningstidspunkt i annonsene, startet eget data selskap (GK Data) for å utvikle dataverktøy vi manglet tror du? VI startet også egen oppgjørsskole og var de første med eget trainee opplegg. – I dag bruker jeg mye av tiden min på å være bonde i Nittedal og innehar også flere styreverv. […]

Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

[…]taushetsplikt og informasjonsplikt overfor partene. Å ha et bevisst forhold til en skreddersydd oppdragsavtale innenfor loven og tilhørende forskrift bør derfor ha mer fokus enn hva vi opplever som praksis i enkelte tilfeller.  AKTUELLE UNNTAKSBESTEMMELSER Ved konverteringsprosjekter må oppdraget vurderes etter loven §1-3 og forskriften § 1-2, for å avgjøre hvorvidt oppdraget er å anse som et rent næringsmeglingsoppdrag eller ikke. Dette er sentralt i forhold til hvilke bestemmelser som megleren kan avtale seg bort fra, både i forhold til oppdragsgiver og markedet for øvrig. Det grunnleggende vilkåret fremgår av loven § 1-3, som gir rom for å avtale seg […]
Read more » Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

Fagstoff: Krav til samtykke til salg av felles bolig – ekteskapsloven § 32

[…]ekteskapet består, men vil være særlig viktig i en situasjon der partene står i et samlivsbrudd. Uten slikt samtykkekrav kunne den part som ikke eier boligen partene bor i, brått å stå uten tak over hodet. Hva ligger i begrepet «eiendom som brukes som felles bolig»? Begrepet «eiendom som brukes som felles bolig» omfatter her alle de tilfeller der fast eiendom brukes som felles bolig – felles hjem, det stedet der man daglig, jevnt og hyppig har tilhold. Eiendom som er ervervet som fritidseiendom faller i utgangspunktet utenfor bestemmelsen. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at fritidseiendom som […]
Read more » Fagstoff: Krav til samtykke til salg av felles bolig – ekteskapsloven § 32

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]det var ikke bare prosessen rundt låneforskriftene og konkrete forslag som Siv Jensen hadde festet seg ved: «Det er mange oppslag i mediene om boligmarkedet, boligpriser og om eiendomsmeglere. Noen av oppslagene, og deler av debatten, rundt boligmarkedet er preget av anekdotiske bevis. Flere ganger har vi sett at Norges Eiendomsmeglerforbund har bidratt med en nøktern og faktabasert tilnærming, som et korrektiv til dette.», sa hun. Carl O. Geving er glad for at lang tids arbeid fra NEFs styre og sekretariat har båret frukter: -Som interesseorganisasjon og talerør for norske eiendomsmeglere må vi være vårt ansvar bevisst. Med den markedskunnskapen […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving