Search results for "bud"

Results 1 - 50 of 564 Page 1 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

[…]utfyllende forklaring om den tosporede salgsstrategien og hvilken effekt den kan tenkes å ha på budgivningen. Det må gis informasjon som setter budgivere i stand til å gjøre en forsvarlig vurdering av om vurdere om deres kjøp vil anses som et forbrukerkjøp eller ikke. Dersom det velges en tosporet salgsstrategi hvor kontraktsbetingelsene avhenger av om kjøper anses som forbrukerkjøper eller ikke, vil dette  – altså om han er forbrukerkjøper eller ikke – være et forhold som er av betydning for handelen, og som megler derfor skal informere partene om. For at selger skal kunne foreta en forsvarlig vurdering av det […]
Read more » Svar fra Finanstilsynet om eiendomsmeglers omsorgs- og opplysningsplikt ved budgivning

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]fra Norges Eiendomsmeglerforbund 11. oktober 2021 Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2022 hvor de foreslår uendret ramme for BSU-ordningen, til tross for at utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav har løpt fra dagens sparerammer. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til dette: – Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over at regjeringen ikke går inn for en utvidelse av sparerammene i BSU-ordningen. Når BSU fra 2022 begrenses til å omfatte de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig, burde sparerammene samtidig utvides gradvis til et nivå som gjør det mulig for unge å spare opp hele egenkapitalen […]

Fagstoff: Forbud mot hyblifisering – er dette løsningen eller starten på nye problemer?

[…]at utleiere over tid vil kjøpte 2/3 av leilighetene i enkelte bygg, slik at de selv kan fjerne forbudet i sitt bygg og gjennomføre ønsket hyblifisering. Hyblifiseringsforbudet vil uten tvil medføre sprikende praksis i sameiegårdene og konflikter om hva som er tillatt. Vi får håpe at bomiljøene blir bedre med de nye reglene, men ett sted må folk uansett bo. Vi tror det mest sannsynlige er at studenter og andre med dårlig råd vil få vanskeligheter med å finne sentrale boliger og at tvistene blir god mat for advokater i tiden […]
Read more » Fagstoff: Forbud mot hyblifisering – er dette løsningen eller starten på nye problemer?

Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

For mange oppleves forkjøpsretten som en måte å «snike i budkøen». En budgiver som vinner budrunde må akseptere at noen andre får boligen, uten å by mer, bare fordi vedkommende har forkjøpsrett, og dermed rett til å tre inn i avtalen som kjøper (budgiver) og selger har inngått. Personer med forkjøpsrett ser nok på ordningen på en litt annen måte. For dem er det i mange tilfeller en mulighet til å sikre seg boligen uten selv å måtte delta i budrunden, og dermed bidra til å øke salgssummen. Når budrunden er avsluttet og eiendommen er solgt, kan den forkjøpsrettsberettigede velge […]
Read more » Borettslag og forkjøpsrett – kan akseptert bud forhøyes i ettertid?

Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

[…]mot en avlysning, med den konsekvens at når vising først er annonsert, så gjelder formidlingsforbudet. (i forbrukertilfellene). Hensynet bak formidlingsforbudet er å sikre partene tid til overveielse. Dette behovet har også partene der annonsert visning avlyses på grunn av tilsynelatende manglende interesse i markedet. Etter NEFs syn er det ikke grunn til at avlysning av visning grunnet manglende påmelding skal behandles annerledes enn andre annonserte visninger hvor ingen interessenter møter opp. Partene har samme behov for tid til overveielse. Etter NEFs oppfatning gjelder formidlingsforbudet selv om en («påmeldings»)visning skulle ble avlyst på grunn av at ingen er påmeldt. Formidlingsforbudet gjelder […]
Read more » Påmeldingsvisning – gjelder formidlingsforbudet?

Egenhandelsforbudet

[…]kan stilles spørsmål med hennes upartiskhet, også i tilfeller som går klar av egenhandelsforbudet. Selv om egenhandelsforbudet ikke forbyr megler å påta seg et oppdrag for eksempel for sine svigerforeldre, er det ikke dermed sagt at det er klokt. [1] Eiendomsmeglingsloven § 1-1 [2] Ot. prp. nr.16 (2006-2007) side 106 [3] Jf. emgll. § 1-2 sjette ledd [4] Jf. emgll. § 5-3 første ledd siste punktum andre alternativ [5] Egenhandelsforbudet gjelder ikke i et tilfelle hvor megler drar på befaring med sikte på å inngå mulig oppdrag, men istedenfor ender med å kjøpe direkte av den potensielle kunden. Forholdet vil […]

Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

[…]Det vil si at kjøper er villig til å gi avkall på muligheten for en lavere pris enn kupp-budet i en budrunde, mens selger er villig til å gi avkall på muligheten for en høyere pris. Dette arbeidet gir altså klare indikasjoner på at budstrategier har noe å si for hva prisen på en bolig blir til slutt. Det finnes selvsagt unntak, men generelt tyder resultatene på at det for selger lønner seg å sette en prisantydning lik antatt markedspris, og at kjøpere kan gjøre lurt i å ikke hugge til med høye bud eller store budøkninger, men snarere øke […]
Read more » Budstrategien har betydning for hva prisen blir til slutt

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]dokumentert verdi. Regjeringen foreslår om lag 6,5 mrd. kroner til tiltak for bedre kollektivtilbud i byområdene og tiltak for gange og sykkel, en økning på i overkant av 1 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020. Midlene går blant annet til Fornebubanen i Oslo og Viken, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen og Metrobussen i Trondheim. Les også: Norges Eiendomsmeglerforbund: – Regjeringen på galeien med formuesskatt på dyre boliger Hus og hytte: Kan bli billigere Promillereduksjon av eiendomsskatten For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: […]

Opphever hytteforbudet fra 20. april

[…]tirsdag at de etter påske gradvis vil åpne samfunnet igjen. Et av disse tiltakene var at at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april. – Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser, sier Bent Høie i en pressemelding. Dette vil bety at omsetning av spesielt sommerhytter vil bli mer normalisert for både kjøpere og selgere, men også at arbeidshverdagen til eiendomsmeglere som jobber i dette markedet blir enklere. Det vil også bety at det bli anledning for noen å ta den siste skituren […]

Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

[…]og mulig skal megleren orientere selger, budgivere og øvrige interessenter skriftlig om mottatte bud, budets størrelse, forbehold og akseptfrist, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg. Megler skal også bistå ved vurdering av bud. I samme forskrift § 6-4 stilles krav om at budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at kjøpet er kommet i stand. Hemmelige bud – boligkjøp I budprosessen hender det at budgivere ønsker å være anonyme. Det kan være at de ønsker at identiteten skal holdes skjult eller at også budet skal holdes hemmelig for […]
Read more » Meglers ansvar i budprosessen – problemet med hemmelige bud

Gi bud på hus i Bamble

[…]små og store summer, sier eiendomsmegler MNEF Henrik Tangen. Han minner om at man også betaler budet. Det hjelper ikke om noen kommer og byr over. Alle må betale sitt høyeste bud. I år går den innsamlede pengesummen i sin helhet til Krisesenteret i Telemark som ligger i Skien. Der er det mange barn som kommer til å feire jul på krisesenteret og vi håper det endelige bidraget kan gjøre feiringen litt hyggeligere for dem. Det er stor fokus på vold mot barn og barns rettigheter nå, både i nrksuper og andre medier.  Dette er også en viktig oppgave for […]

Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

[…]for 2020 er bruken av oljeinntekter redusert med 0,2 prosentenheter fra 2019. – Statsbudsjettet med en negativ budsjettimpuls øker sannsynligheten for at styringsrenten skal ned neste gang den justeres. Internasjonale forhold trekker klart i retning av lavere renter. Dermed kan husholdningene puste lette ut. De har tålt sentralbankens rentehevinger fra 0,5 til 1,5 prosent fint, og kan nå forvente en lavere rente på sikt enn det man så for seg for ett års siden da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Bompengepakken: I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det foreslått totalt 5,4 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykling og […]
Read more » Statsbudsjettet 2020 – konsekvenser for boligmarkedet

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

[…]lyder: Hvert bud som eiendomsmeglingsforetaket mottar skal snarest mulig innføres i en budjournal. Budene skal ordnes etter det enkelte oppdrag. Journalen skal minst inneholde følgende opplysninger: a) tidspunkt for når budet er mottatt, b) budgiverens eller fullmektigens navn, adresse og/eller telefonnummer, c) budets størrelse, d) eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold, e) akseptfrist, og f) tidspunkt for avslag eller aksept. Kvalitetssikring Budjournalen er en viktig og naturlig del av kvalitetssikringen av eiendomsmeglingstjenesten. Kvalitetssikring er også noe av begrunnelsen bak bestemmelsen i eiendomsmeglingsforskriften § 6-4, hvor det fremgår at en kopi av budjournalen skal gis til kjøper […]
Read more » Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Veien fra bud til endelig avtale

[…]alle forbeholdene er at de må formuleres klart og tydelig, og bør normalt inntas i skriftlige bud, budaksept eller intensjonsavtale. Noen av forbeholdstypene kan også inntas i en signert avtale. Signeringsforbehold Et signeringsforbehold er et forbehold om at man ikke anses bundet av avtalen før denne faktisk er signert. Et slikt forbehold medfører at man står helt fritt til å forkaste kontraktutkast og nekte å signere en avtale, uten noen nærmere form for begrunnelse. Fordi et slikt forbehold er såpass absolutt og vidtrekkende, har Høyesterett uttalt at forbeholdet må formuleres så tydelig at motparten ved vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan […]

– Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

[…]statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for boligmarkedet framover. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer små endringer i forhold til boligmarkedet. De følger blant annet opp tidligere signaler om å redusere kommunenes mulighet til å innkreve kommunal eiendomsskatt fra maksimalt sju til fem promille med virkning fra 2020, og samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien både bolig og fritidsbolig. – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet og alle som eier sin egen bolig. Med utsikter til solid vekst i norsk økonomi og lavere ledighet vil trolig varslede renteøkninger bite svakere på et robust boligmarked, […]
Read more » – Statsbudsjettet 2019 er gode nyheter for boligmarkedet

Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Eierseksjonslovens utgangspunkt er at en seksjonering bare omfatter én grunneiendom, festegrunn​ eller anleggseiendom. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra september 2018 svart på spørsmål om  utkraginger i bygningsmasse som strekker seg utover nabogrensen og altså inn over en annen matrikkelenhet, vil være til hinder for seksjonering i et planlagt eierseksjonssameie. Det fremgår av departementets uttalelse at departementet mener det ikke er generelt grunnlag for å si at eierseksjonsloven § 7 bokstav f er til hinder for å seksjonere et bygg som krager ut over naboeiendommen. Departementet mener at så lenge byggets fotavtrykk er innenfor yttergrensene til matrikkelenheten, er […]
Read more » Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

[…]fremtidens bolighandel for mai 2018. Blant annet om oppdatert proptech-kart, snakkende boliger og budroboter? Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig og forbrukerrådgiver i NEF 1. Oppdatert proptech-kart Vi har oppdatert proptech-kartet. Noen nye og spennende selskap har kommet inn. Et par har gått ut: Nye: Vendu.ai – norsk ai-initiativ som bruker maskinlæring for å lese takstrapporter og fremstille viktige punkter i klar tekst. Test produktet på siden! Husfoto.as – Nytt norsk boligfotofirma som markedsfører seg med at de skal gi bedre service til selgerne. Svensk konsept som nå er startet opp i Norge. Uniteliving.no – selskap som håndterer boligutleie. Både for […]
Read more » Digital oppdatering for mai: Nytt proptech-kart, robotvisning, portal skal kjøpe boliger og har Google laget budroboten?

Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

[…]energi- og miljøkomité ba i juni 2016 regjeringen om å sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig. Forslag om forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 2020 ble i samsvar med dette fremsatt høsten 2016 med høringsfrist i januar 2017. Forskriften ev ventet å tre i kraft i løpet av 2018. Både de gjeldende bestemmelsene i forurensningsforskriften og forslaget om forbud mot bruk av fossilt brensel er vesentlig for eiendomsmegler å være kjent med ved salg av […]
Read more » Krav om fjerning av oljetanker og forbud mot fyring med oljetanker innen 2020

Oversikt over NEFs fagtilbud

Her finner du en oversikt over de  ulike fagtilbudene som tilbys av NEF og NEFs juridiske avdeling. 1. Kurs og etterutdanning NEF er den største kursleverandøren til eiendomsmeglingsbransjen, og har en bred kursportefølje. NEF tilbyr spesialiserte kurs med ulike kurstemaer og av forskjellig omfang over hele landet. NEF bestreber seg på å tilby markedet kurs med høyt faglig nivå tilpasset bransjens behov. Medlemmer av NEF og studenter med studentmedlemskap får rabatt på våre kurs. Se kursoversikt på nef.no/kurs 2. NEFs Dokumentsamling og kunnskapsbase På medlemssidene «Min side» på www.nef.no finner du også artikkelsamling og annet relvant fagstoff. Medlemmer av NEF […]

Råd til budgiver: Husk at fristen du setter i budet gjelder bare deg!

[…]vinner budrunden når budet aksepteres For en budrunde er ikke vunnet før selger aksepterer budet til budgiveren. Det vil si at hvis man ikke har hørt noe – og akseptfristen man har satt i budet går ut – ja, da er man som budgiver ikke bundet av budet lenger. Dette er standard avtalerett, faktisk med aner helt tilbake til romerretten! Som budgiver er man altså bundet hvis man før fristen går ut får beskjed fra eiendomsmegleren om at selgeren aksepterer budet. Slik sett kan man si at overskriften er litt unøyaktig: Akseptfristen du setter i budet binder deg som budgiver […]
Read more » Råd til budgiver: Husk at fristen du setter i budet gjelder bare deg!

Budsjett

Slik setter du opp ditt eget boligbudsjett. Budsjett er en oversikt over forventede inntekter og forventede kostnader. Et budsjett skal hjelpe til å planlegge for å få oversikt over økonomien. Det finnes mange gode modeller som er tilgjengelige. Les også: Slik kan samboere fordele boligutgiftene ikke gå i «Remafellen» Når du setter opp budsjett for bolighandelen din, må du blant annet regne med følgende kostnader for boligholdet: Boligkostnader i tillegg til renter og avdrag på lån kan betales som felleskostnader eller bli fakturert direkte. Eksempler på kostnader utover renter og avdrag er: Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forsikring Vedlikehold TV, bredbånd, telefoni Brøyting […]

Må selger måke taket på hytta etter budaksept, men før overtakelsen?

Kjøperen har inngått avtale om kjøp av en hytte. Men det er en måned til overtakelsen. Kan kjøperen kreve at selgeren måker taket på hytta i mellomtiden? Av: Carsten Henrik Pihl De store snømengdene i de fleste steder av landet gjør at mange må måke taket på boliger og hytter. Men hva gjør man når man har inngått en avtale om kjøp av en hytte, men ennå ikke overtatt? Dette spørsmålet fikk jeg til Forbrukerrådgivertjenesten her forleden: «Jeg skal kjøpe hytte på fjellet. Tid mellom visning og overtakelse er nesten to måneder. På visningen var det mye snø på taket. […]
Read more » Må selger måke taket på hytta etter budaksept, men før overtakelsen?

Når starter budrunden?

[…]denne fristen. Men slik er altså ikke reglene. De sier bare noe om hva som må være fristen i budet. Når budet sendes inn er ikke regulert. Men i og med at budgivere og kjøpere bør lese papirer og undersøke boligen, er det dumt å legge inn bud for tidlig. Les også: Budgiver: Ikke la deg finte ut av akseptfristen Merk at regelverket omtaler hvilke akseptfrister budgiverne kan sette i budet sitt. Men reglene sier ikke noe om når selgerne kan akseptere budet. Her er det vanlige avtalerettsregler som gjelder. Det betyr at selgeren kan akseptere bud når hun eller han […]

Regler for budgivning

[…]til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en […]

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

[…]forslag om å begrense kommunenes mulighet til å øke eiendomsskatten. Regjeringen holder i budsjettforslaget fast ved kursen om å ikke beskatte folks primærbolig ytterligere, og da er det også et viktig signal til kommunene å følge opp dette, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018 I proposisjon S 1 heter det at Justisdepartementet skal etter planen legge fram en lovproposisjon for å trygge bolighandelen for forbrukere i 2018. – NEF er positive til signalene fra regjeringen om at det i løpet av 2018 vil komme en lovproposisjon for […]

Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

[…]Carsten Pihl NB: Denne artikkelen ble skrevet i oktober 2017 etter at statsbudsjettet ble lagt frem av regjeringen. Endelig budsjett var klart 22. november, og er omtalt på NEFs forbrukernettsted Bolig360.no: Skatt på bolig i 2018 – slik er satsene Torsdag la finansminister Siv Jensen (bildet) frem statsbudsjettet for 2018. Og det er disse tallene som vil avgjøre boligskatten for 2018. Budsjettet inneholdt en del små, men viktige endringer for boligeiere. Både de som bare eier sin egen bolig, og for de som er utleiere. SPØRSMÅL?  Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Carsten Pihl er forbrukerrådgiver for bolighandelen og […]
Read more » Regjeringens forslag til statsbudsjett: Slik blir boligskatten i 2018

Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

[…]til å bruke «MNEF» i markedsføringen. (Se paragraf 8.) -Vi er glade for at også Forbrukerombudet har tatt tak i denne saken. Det er viktig at norske forbrukere ikke blir villedet når de kjøper bolig i utlandet, sier advokat Nina F. Skumsrud i NEFs juridiske avdeling. Finanstilsynet har advart tidligere Forbrukerombudet er ikke den første norske myndigheten som har hatt «Norsk Eiendomsmegling» i søkelyset. Finanstilsynet sendte i januar i år ut en markedsadvarsel om selskapet der de blant annet skriver: Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse fra Finanstilsynet som norsk eiendomsmeglingsforetak i henhold til lov om […]
Read more » Forbrukerombudet slår ned på «Norsk Eiendomsmegling»

Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

Hemmelige bud blir ikke hemmelige for alltid. Her er en liten oppklaring om bud som andre budgivere ikke skal få vite noe om. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen    Jeg får mange spørsmål fra forbrukere, og det det spørres mest om er budrunden. Her forlede fikk jeg et meget godt spørsmål om det som kalles «hemmelige bud»: «I en budrunde jeg var med i, ble det lagt inn et hemmelig bud med kort frist. Er dette lov?» SPØRSMÅL? Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges eiendomsmeglerforbund. Han svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og […]
Read more » Hvorfor gir noen hemmelige bud i en budrunde?

Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

[…]problem å håndtere i selve budrunden. Men – det er viktig at eiendomsmegler forklarer at både budet og budgivers navn vil blir ført i budjournalen som selger og kjøper mottar en kopi av etter at handel er inngått. Dette slik at budgiver ikke er i den tro at navnet hans aldri vil fremkomme noe sted. Samtidig kan eiendomsmegler med fordel forklare at dersom noen andre enn kjøper/selger ber om å få innsyn i journalen vil alle navn være anonymisert. Dersom budgiver ikke ønsker at navnet registreres noen sted, vil bud måtte inngis av noen andre på hans vegne. Holde selve […]
Read more » Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

Forbrukerombudet stiller krav til selge-selv-løsninger

[…]enn det som var tilfelle. Les også: Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet Forbrukerombudet ba selskapet om å endre markedsføringen, og Propr har gitt tilbakemelding om at de vil etterkomme kravene. Også tjeneser som I-BO og MegleSelv har blitt gransket av Forbrukerombudet. Disse tjenestene har fått innspill til hvordan tjenestene kan gjøres mest mulig forbrukervennlig. En enkel og tydelig prismodell er en løsning. Tydelig klargjøring av forskjellen på å bruke eiendomsmegler og selge-selv-løsning er en annen. Vil følge nøye med Forbrukerombudet varsler at de kommer til å nøye med på tjenestene og markedsføringen i tiden fremover. De er særlig opptatt av […]
Read more » Forbrukerombudet stiller krav til selge-selv-løsninger

Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet

[…]økonomiske valg på feil premisser, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til DN.no. Forbrukerombudet har regnet seg fram til at totalprisen i praksis for bruk av tjenesten for de aller fleste av kundene blir 32.800 kroner, og ikke 4900 kroner som Propr markedsfører seg med. Les hele brevet fra Forbrukerombudet her. Ikke alle kan bli eiendomsmegler Forbrukerombudet reagerer også på at de i markedsføringen av tjenesten bruker begreper som «Nå kan alle bli en eiendomsmegler» og «Pass litt på hva du sier om eiendomsmeglere. Plutselig er du en». – Det medfører ikke riktighet at forbrukeren selv «plutselig» kan være […]
Read more » Selvsalgtjenesten møter graverende kritikk fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

[…]ekstra øye på i 2017. Torsdag presenterte Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth planene for ombudets arbeid i 2017. Ombudet har et særlig ansvar for å følge opp markedsføring og kontraktsvilkår i forbrukerforhold. Vakthunder: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth og fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad fortalte denne uken om hva de skal følge ekstra godt med på i eiendomshandelen i år. Fredag vil NEF med styreleder Kurt Buck og administrerende direktør Carl O. Geving i spissen treffe Forbrukerombudet på det årlige kontaktmøtet mellom forbundet og ombudet.  Ser på digital markedsføring Et av områdene Forbrukerombudet skal se på i år er digital markedføring. Både på generelt […]
Read more » Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også