Search results for "blanco"

Results 1 - 4 of 4 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Eiendomsinvesteringer og bruk av hjemmelsselskap

[…]en eiendom ble overdratt uten at kjøper (B) tinglyste sitt erverv, men selger utstedte skjøte in blanco. Deretter ble eiendommen solgt videre til et selskap (C) som var heleid av kjøpers morselskap. Etter at eiendommen var overdratt til C, gikk B konkurs. Bs konkursbo tok så beslag i eiendommen. Ifølge tinglysningsloven § 23 må en rett som er stiftet ved avtale, for å kunne stå seg overfor konkurs, være innført i dagboken senest dagen før konkursåpning. Spørsmålet som Høyesterett tok stilling til, var om bestemmelsen må forstås slik at den bare gjelder når konkursdebitor (B) er hjemmelshaver til eiendommen. – […]
Read more » Eiendomsinvesteringer og bruk av hjemmelsselskap

Hvitvasking/finansiering av terrorvirksomhet

[…]– pengene er kommet inn i den lovlige økonomien. Oppgjørsoppdrag og oppdrag hvor det avtales blanco skjøter/uklare eierforhold, hvor megler ikke kjenner kunden/selger så godt, kan også være et eksempel på mer risikoutsatte oppdrag i forhold til andre vanlige oppdrag. Det kan være avtalt fiktiv eiendomsoverdragelse, hvor hele eller deler av kjøpesummen ikke blir innbetalt til meglers klientkonto, men gjøres opp mellom partene direkte. Transaksjoner Hvor kommer kjøpers egenkapital (midlene) fra?  Dersom kjøper har satt opp i finansieringsplanen at hele eller deler av kjøpesummen er egenkapital, skal megler avdekke hvor midlene stammer fra. Dersom finansieringsplanen er uklar/uvanlig (f.eks. lån fra […]

Meglers ansvar for kjøpekontrakten

[…]av skjøte Salg av del av en eiendom som på salgstidspunktet ikke er fradelt Salg mot «blanco-skjøte» og generalfullmakt Salg hvor det foreligger forkjøpsrett   Ved salg av aksjer er risikotilfellene noe annerledes, spesielt som følge av at det ikke etableres ekstinktivt rettsvern på closing. Eksempelvis nevnes fra aksjetransaksjoner: Annen risiko tilknyttet closing (melding til selskapet og innføring i aksjeeierboken gir ikke samme beskyttelse som innføring i grunnboken) Hjemmelsselskapsstrukturer Forkjøpsrett til aksjer Forkjøpsrett til eiendommen ved erverv av aksjer   Det gjelder et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Flere dommer illustrerer dette, og sikker gjennomføring av en transaksjon ligger i […]

Blancooverdragelser og gevinstbeskatning

[…]kjøper ikke ønsker boligen overskjøtet til seg i forbindelse med kjøpet (transaksjon med blancoskjøte), er det uansett realisasjonstidspunktet som er avgjørende i forhold til spørsmålet om selger oppfyller vilkårene for fritak for gevinstskatt. Om boligen overskjøtes på et senere tidspunkt, eksempelvis to år senere enn realisasjonstidspunktet, skal slik overskjøting og tinglysing ikke ha som konsekvens at selger ikke anses for å ha oppfylt vilkåret om botid. Merk til slutt at det gjelder enkelte særregler for godskrivning av eier- og botid mellom ektefeller, samt at man for boliger kan få godskrevet botid for perioder der man ikke har bodd i boligen etter […]