Search results for "Pressekontakter NEF"

Results 1 - 10 of 767 Page 1 of 77
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Salg av eiendommer i villastrøk

Ved salg av eiendommer i villastrøk, og særlig ved salg av utviklingseiendommer, er det viktig å være klar over at det kan være tinglyste strøksservitutter på eiendommen. Strøksservitutter, ofte villaklausuler, er negative servitutter som legger begrensninger på eiendommen. Servituttene er ofte påheftet tidlig på 1900-tallet i forbindelse med utparsellering av en større eiendom, der grunneier/selger ønsket å gi føringer for utviklingen av området. Strøksservituttene anses som privatrettslige forhold som plan- og bygningsmyndigheten ikke rår over og som hovedregel ikke vektlegger i sin saksbehandling. Av: Vilde Mørk Johannson, advokatfullmektig SANDS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020 Strøksservituttene […]

Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

De aller fleste eiendomstransaksjoner i Norge tinglyses på eiendommens Grunnboksblad hos Statens Kartverk i forbindelse med overdragelse til ny eier. Det er ikke et vilkår for transaksjonens gyldighet mellom avtalepartene at selve avtalen om kjøp/gavebrev el. tinglyses, men tinglysning er et vilkår for å oppnå rettsvern for det nye eierforholdet. I denne artikkelen ser vi litt nærmere på hvorfor det er viktig at den tinglyste hjemmel stemmer overens med det reelle inter partes eierforholdet/eierbrøk.  Av: Elise Victoria Arnesen, Advokat/Assosiert partner i Advokatfirmaet Henriksen & Co – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2022. Innledning og avgrensning Unnlater man […]
Read more » Hvorfor er det viktig at tinglyst hjemmel og reelt eierforhold stemmer overens?

Eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger

[…]ved bruk av ulike justeringsfaktorer. Dette kan for eksempel være indre faktor, ytre faktor og sonefaktor. Taksten kan for eksempel justeres opp hvis eiendommen har god beliggenhet. Erfaringsmessig bør skattyter kontrollere alle faktaopplysningene kommunen har lagt til grunn ved takseringen, og de skjønnsmessige vurderingene som er gjort. Det er ikke uvanlig at eiendomsinformasjonen i matrikkelen er unøyaktig eller feil, noe som kan medføre at taksten blir for høy. Et annet eksempel kan være at eiendommens standard vurderes å være høyere enn den er, slik at eiendommen får en for høy indre faktor, og dermed for høy takst. Den kommunale taksten […]

Reviderte leiekontraktsmaler er lansert

[…]ble lagt frem torsdag. 5. mai 2022 av Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN).   Det er spesielt tre nyheter det er verdt å merke seg: forebygging av korrupsjon, tydelig bærekraftansvar og eiendomsrett til stordata. I tillegg er det laget to helt splitter nye maler. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra de to foreningene og deres advokatfirma – Føyen for Norsk Eiendom og Bahr for næringsmeglerne. De nye malene finner du under punkt 6 i «Standarddokumenter og maler» her (krever innlogging) De viktigste nyhetene i malene er: Forebygging av korrupsjon og hvitvasking Med ny compliance-reguleringtar bransjen grep for […]

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. De varsler samtid om en sannsynlig økning i juni. Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, skriver Norges Bank i en pressemelding. Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten. Økte […]

– Boligprisutvikling som forventet

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,3 prosent i april 2022. – Boligmarkedet utvikler seg som forventet med mer moderate omsetningsvolumer enn under pandemien og med en mer moderat prisutvikling enn i første kvartal. Den relativt svakere utviklingen i Oslopriser er et tegn på avkjøling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving I april ble det solgt 7.707 boliger i Norge, noe som er 18,8 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Så langt i år er det solgt 28.383 boliger i Norge. Det er 15,2 prosent færre enn […]

Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Når en forbruker skal kjøpe både en tomt og en nyoppført bolig eller hytte samtidig, kan kontrakten skrus sammen på forskjellige måter. Ordinær prosjektmegling, hvor tomt og rett til nyoppført bygg selges samlet og mellom samme parter, er kjent stoff for mange meglere. I noen tilfeller selges imidlertid tomten alene, men med en byggeklausul. Disse tilfellene kan være utfordrende for megler å navigere, blant annet fordi det kan være vanskelig å vite hvilken (eller hvilke) lov(er) som regulerer avtalen.   Av: Senioradvokat Aleksander Monsen og advokatfullmektig Mads Langeland, Bing Hodneland advokatselskap DA. Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2020. […]
Read more » Oppsplitting av eiendomshandel – tomtekjøpsavtale og byggekontrakt

Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie

Vi har sett en massiv utvikling av både bolig- og næringstomter i de senere år. Med stadig færre tilgjengelige råtomter, særlig sentrumsnært, ser vi at mange eiendomsutviklere konsentrerer sin virksomhet mot å videreutvikle eiendommer med eksisterende bebyggelse. Det kan være tomter med utnyttelsespotensial og/eller bebyggelse med rehabiliteringsbehov. Slike eiendommer har stort potensial, både for eiendomsutvikler og for eksisterende eiere. Det er imidlertid flere forhold det er viktig å huske på ved videreutvikling av eiendommer som består av et eksisterende sameie. Nedenfor peker vi på noen viktige punkter som vi ser dukker opp ofte. Av: Sandra Ihlebæk, fast advokat og Kristian […]
Read more » Kjøp og salg av utviklingseiendom fra et sameie