Search results for "NEF adresse"

Results 1 - 10 of 817 Page 1 of 82
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

NEF 90 år – «Vi jobber litt med eiendom. Og masse med mennesker»

[…]synes å være et betydelig potensial for å heve standarden i bransjen på dette «fagfeltet». NEF må derfor være pådriver for å utvikle og implementere gode kursserier og lærebøker på dette fagfeltet. Bare pass på så dette ikke i unødig grad «akademiseres». Det er ikke kjempekompliserte saker dette. Men uten trening blir vi fort klønete og usikre i kundesituasjoner. De gode meglerne (ikke nødvendigvis de aller mestselgende) har gjennomgående veldig fornøyde kunder. Det bør jo være et mål at alle kunder er så fornøyde at de blir våre ambassadører. Men skal det skje, må flere heve blikket oftere fra PC’n, […]
Read more » NEF 90 år – «Vi jobber litt med eiendom. Og masse med mennesker»

Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen?

[…]og har en forsikring som sikrer bistand ved eventuelt konflikt er også tryggere. NEF vil følge utviklingen nøye framover. Vi har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse til å gjøre en empirisk evaluering av endringene. Analysen vil bli brukt til å forstå hvordan handelen påvirkes, og hvor det kan være behov for fremtidige justeringer i regelverket. Den største usikkerheten knytter seg manglende kompetansekrav for bygningssakkyndige. De aller fleste bygningssakyndige anstrenger seg for å levere forskriftsmessige tilstandsrapporter, fordi de har yrkesstolthet og fordi avvik fra forskriften kan utløse erstatningsansvar. Fraværet av kompetanse øker likevel risikoen for en og annen useriøs aktør som ignorerer forskriftskravene. […]
Read more » Hvordan påvirker endringene i avhendingsloven bolighandelen?

– Frykter en sterkere korreksjon enn nødvendig

Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten til til 2,25 prosent. Det frykter Norges Eiendomsmeglerforbund kan bidra til sterkere korreksjon i boligmarkedet enn nødvendig. Slik Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november. – Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding. I pressemeldingen heter det videre at, «det videre forløpet for renten vil avhenge […]
Read more » – Frykter en sterkere korreksjon enn nødvendig

Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

[…]om få klager det første halvåret etter lovendringene. Det ser ut til at god informasjon fra NEF og våre samarbeidspartnere i forkant av regelendringene har ført til at både forbrukere og profesjonelle har tilpasset seg endringene raskt. Vi vil følge tett med på utviklingen videre. NEF har innledet et samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse om en trygghetsindeks, som skal gi tall på klagefrekvensen etter lovendringen. Forsikringsselskaper vil bidra med tallmateriale i dette arbeidet. Utlånsforskriften (tidligere Boliglånsforskriften) skal vurderes i høst. Styrets vurdering er at forskriften med en regional profil har bidratt til å begrense gjelds- og boligprisveksten. Det er behov for […]
Read more » Ny styreperiode med varierte og viktige oppgaver

Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

[…]får rettsvern for sitt erverv med de konsekvenser det innebærer, f.eks. til å kunne få lånefinansiert ervervet med pant i boligseksjonen. Eierseksjonsloven fastsetter også særskilte sanksjoner ved brudd på § 23: Seksjonseieren fratas stemmeretten på årsmøtet for boligseksjonene som er ervervet i strid med § 23, jf. eierseksjonsloven § 53 andre ledd. Styret gis myndighet til å pålegge kjøperen å selge boligseksjonen som er ervervet i strid med § 23, jf. eierseksjonsloven § 38 andre ledd. Etterkommes ikke et slikt pålegg kan seksjoner i strid med ervervsbegrensningen kreves tvangssolgt. Hvem ervervsforbudet gjelder for Ervervsforbudet gjelder både direkte erverv og erverv […]
Read more » Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

Lavere vekst i byggekostnader

Byggekostnadene fortsetter å øke, men med en betydelig lavere veksttakt enn i starten av året, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser at byggekostnadsindeksen for bolig gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august i år og er 7,2 prosent høyre enn i august 2021. Materialkostnadene økte med 0,3 prosent i samme periode og er 10,3 prosent høyere enn på samme tid året før. Tolvmånedersveksten er med andre ord fortsatt høy men har avtatt gradvis gjennom 2022 siden toppen i november 2021. Da var de samlede byggekostnadene nesten 15 prosent høyere og materialkostnadene hele 28 prosent høyere enn […]

Sterkt boligmarked i august

Boligmarkedet i august var overraskende sterkt. I gjennomsnitt steg i boligprisene i Norge med 1,9 prosent i august 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Den ferske statistikken til Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no viser at boligprisene i Norge så langt i 2022 har steget med 9,1 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 601 168 kroner ved utgangen av august. – Etter feriemåneden juli steg boligprisene overraskende mye i august. Salget av brukte boliger har gjennom 2020 falt tilbake til 2019-nivå. Omsetningen var relativt sterk i august, samtidig er det lagt ut mange boliger, sier administrerende […]

Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart

[…]som selger for deg Gresset er fortsatt grønt og bladene er på, vi nærmer oss høysesong for dronefoto til salgsstarter de nærmeste 12 månedene hvor man ønsker oversiktsbilder med sommerstemning. Nå kan du virkelig ta eierskap til kommende prosjekter i tidlig fase. Ofte er lyset grunnlaget for å få bygning og uteplasser til å vise seg fra sin beste side og sammen med vær og sesong legger det føringer for uttrykket i salgsmateriellet og budskapet i bildene. Derfor er det essensielt at kreativ brief og dronefoto møtes tidlig slik at de kan gå hånd i hanske om en felles historiefortelling. […]
Read more » Siste sjanse for sommerbilder – bli en sparringspartner lenge før salgsstart