Search results for "Hans haugesgate 40"

Results 1 - 10 of 67 Page 1 of 7
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

[…]bl.a. i uttalt at «Etter Reklamasjonsnemdas oppfatning må megler gjøre kjøper oppmerksom på hans rettigheter etter buofl. der forholdende tilsier det». Nemnda har i flere saker konkludert med at eiendomsmegler har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke gi tilstrekkelige opplysninger om kjøpernes rettigheter. Av nyere praksis nevnes RfE 2016/62 hvor nemnda uttaler: «Det ligger innenfor meglerens plikter etter god meglerskikk å orientere om kjøperens mulighet for å holde tilbake kjøpesummen når det på forhånd synes å ligge an til et mangelsansvar for selgeren.». I den nevnte sak konkluderte nemnda med at megler hadde opptrådt i strid med […]
Read more » Forsinkelse eller mangler ved boligen– eiendomsmeglers plikt til å varsle forbruker om hans rettigheter

Minneord Tormod Boldvik

[…]er lovlig, men innenfor hva som oppfattes anstendig, sa Tormod til medlemsbladet Eiendomsmegleren. Hans praktiske erfaring fra eiendomsmegling og politiske engasjement gjorde ham i stand til å balansere hensynet til eiendomsmeglernes rammevilkår mot hensynet til forbrukernes behov for trygge og gode tjenester. Med sin joviale, men også kunnskapsrike tilnærming, nøt Tormod stor respektert blant medlemmer, politikere og ledere i andre organisasjoner. – Det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Det er fantastisk morsomt å få representere eiendomsmeglerne og i enda større grad bli kjent med dyktigheten og fortreffeligheten ved bransjen, oppsummerte Tormod årene som styreleder i NEF. Tormod var humørfylt, […]

Nekrolog – Finn Tveter

[…]Han var ikke redd for å ta oppgjør med bransjeaktører som brøt med forbundets etiske regler. Hans tydelige og troverdige opptreden i det offentlige rom styrket tilliten til bransjen. Finn var raus og omgjengelig. Hans gode humør preget dialogen med kolleger og samarbeidspartnere. Samtidig kunne han si tydelig fra i møte med urettferdighet eller uredelighet. Finn ble høyt respektert av politikere, embetsverk og andre organisasjoner, og forbundet fikk stor innflytelse på utforming av profesjonen og bransjens rammebetingelser. Arbeidet med ny eiendomsmeglingslov var et av høydepunktene. Det resulterte blant annet i utdanningskrav for eiendomsmeglere. Dette har bidratt til en kvalitetsheving i […]

Eiendomsmegler dømt til fengsel for korrupsjon

[…]for en periode på 2 år. I dommen står det: «Verdioverføringene sto i sammenheng med hans stilling […] og hans mulighet til å utferdige og fastsette verdien i e-takster for boliger». Om rettighetstapet står det: «Siktede er utdannet eiendomsmegler og den kriminelle handling er begått i kraft av at han innehadde slik stilling. Han har misbrukt sin stilling som eiendomsmegler på en måte som medfører at allmenne hensyn tilsier at han skal fratas retten til å utøve yrket for en […]
Read more » Eiendomsmegler dømt til fengsel for korrupsjon

Fokus: Nedgravde oljetanker

[…]på. I utgangspunktet er hjemmelshaver objektivt ansvarlig for all skade som kan knyttes til hans eiendom eller hans aktivitet, om det på egen eller andres eiendom. Forsikringsselskapene har noe forskjellig praksis her, slik at hver enkelt må selv undersøke med hvordan selskapet håndterer denne type skader. Obligatorisk kontroll: Undersøkelse om oljetanken har lekket olje eller parafin til omgivelsene. Aktualisert tema ved eiendomssalg I tiden som kommer vil nok temaet Nedgravd oljetank bli aktualisert ved eiendomstransaksjoner. Her er det nok frykten for å overta en oljetank som lekker, og eventuelle kostnader og konsekvenser av dette, som er fokuset. Mange har fått […]

Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

[…]mottar en kopi av etter at handel er inngått. Dette slik at budgiver ikke er i den tro at navnet hans aldri vil fremkomme noe sted. Samtidig kan eiendomsmegler med fordel forklare at dersom noen andre enn kjøper/selger ber om å få innsyn i journalen vil alle navn være anonymisert. Dersom budgiver ikke ønsker at navnet registreres noen sted, vil bud måtte inngis av noen andre på hans vegne. Holde selve budet hemmelig Det som er mer vanlig, er at et bud inneholder et forbehold om at tilbudet kun skal fremlegges for selger og ikke opplyses om til andre. Et […]
Read more » Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?