Search results for "Gjesteplasser på sameies fellesskap"

Results 1 - 10 of 47 Page 1 of 5
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Flytende dødsbo og eiendomssalg

Arveavgiften forsvant 1.1.2014. Samtidig ble det innført generell skattemessig kontinuitet ved arv/gave. Konsekvensene kan være kompliserte og ubehagelige, ikke minst ved arv av fast eiendom. Skal latent skatt hensyntas på skiftet? Må boet selge raskt? Er det andre feller å gå i? Av: Advokat Johannes Andersen, Steenstrup Stordrange De fleste eiendeler som arves kan selges uten skatt. Eksempelvis privateid bil, båt, kunst, innbo og løsøre. De viktigste unntakene er: Fast eiendom (herunder også borettslagsleiligheter og aksjeleiligheter) Aksjer og verdipapirer (omfattet av kontinuitet siden 2006) Eiendeler som inngår i næringsvirksomhet Kontinuitet innebærer at mottaker overtar givers/arvelaters skatteposisjon, og dermed all latent […]

E-tinglysning – fra dagbokføring til klokkeslettprioritet

Snart kan alle rettsstiftelser i fast eiendom og borettsandeler tinglyses og slettes elektronisk. Hva betyr det nye systemet for meglere, oppgjørsansvarlige og for meglers systemleverandør? Av: advokat Line Nilsen, Hammervoll Pind  Lovendringer for å få på plass e-tinglysing er vedtatt, og Kartverket jobber nå med tekniske dataløsninger for implementering av nytt system. Allerede i mars er systemtestet versjon klar for pilotering, og full produksjon hos Kartverket er foreløpig satt til medio september 2016. Siden 2007 har det eksistert en prøveordning med elektronisk tinglysing for registrering og sletting av pantedokumenter fra banker, utlegg fra Statens innkrevingssentral og meldinger fra konkursregisteret. Mange […]
Read more » E-tinglysning – fra dagbokføring til klokkeslettprioritet

Flytende dødsbo og eiendomssalg

Flytende dødsbo» betegner situasjonen fra et dødsfall inntrer og frem til skifteattest utstedes til arving eller bostyrer. Blir denne perioden lang, kan dette være et problem for blant annet avdødes kreditorer. Artikkelen belyser noen utfordringer knyttet til eiendomstransaksjoner. Av: Advokat Johannes Andersen, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Problemet Det praktiske problemet er at i denne perioden er det ikke noen som representerer boet og kan ivareta dets interesser. Eller kontaktes. Den som f.eks. har en avtale med avdøde, eller et krav, står da inntil videre uten en motpart. Høyesterett har blant annet avgjort at et flytende bo ikke hadde partsevne i en […]

Når kjøper i prosjekt vil selge videre

Juridisk avdeling i NEF får flere spørsmål om hvilket regelverk som regulerer et salg der kjøper ønsker å videreselge boligen før den er ferdig oppført. Spørsmålene gjelder i hovedsak hvordan dette skal markedsføres, hvilken type kontrakt som skal brukes og når oppgjøret kan utbetales til henholdsvis selger og eventuelt utbygger. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke vurde­ ringer megler må gjøre for å klargjøre hvem videreselgeren er. Av: Juridisk avdeling i NEF INNLEDNING Megler må gjøre en konkret vurdering der en entreprenør og en kjøper har inngått en kontrakt om rett til fast eiendom og en bolig under opp­ […]

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

[…]lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel.Forslaget legger større vekt låntakers betjeningsevne, enn boligkapital/tilleggsikkerhet som mange unge låntakere får av foreldre. Dette vil være en trygg løsning for både låntaker og långiver, og kan være aktuelt for de som har høy betjeningsevne, men ikke har hele egenkapitalen som kreves for å komme inn i boligmarkedet. Virketid Forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis er et inngripende virkemiddel og bør brukes med varsomhet. NEF mener at forskriften bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar 2021. Det vil gi Finansdepartementet nødvendig fleksibilitet til senere å stramme inn eller løse opp kravene […]
Read more » Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Fornøyde kunder må ikke være en sovepute

[…]vår viser at folk gjennomgående er god fornøyde med megleren sin, men det er også noe å gå . Så den ene siden kan man være godt fornøyd, men vi ser en annen side at stadig flere vurdere alternativer til å bruke eiendomsmegler før de selger boligen sin og at de vil vurdere når de neste gang skal selge boligen sin. Her er det trolig noe å grave dypere i for å finne ut hva dette skyldes, sier salgsdirektør i Finn Eiendom Johan Fredrik Høvås til Eiendomsmegleren. Han tror det er underkommunisert at det dreier seg om mer […]

Innlegg: What’s in it for me?

[…]Ingen land er i nærheten av vår standard. • Nettopp derfor jobber NEF kontinuerlig med å virke utdanningen av eiendomsmeglere. Det siste året har vi fått plass internship og eiendomsutvikling som del av meglerutdanningen. Det knytter utdanning og yrke tettere sammen. • Og gjennom dialogen med BI er inntaket til studiet bedre tilpasset etterspørselen. Det samlede inntaket til de fire studiestedene er redusert fra 630 studenter i 2015 til 193 studenter i 2018. Og slik jobber vi fra sak til sak – fast og langsiktig: • Vi nærmere oss gjennomslag for regulering av takstmenn og tilstandsrapporter – med tilhørende […]

Generasjonsskifte av privat fast eiendom

[…]differansen mellom foreldrenes inngangsverdi og salgssummen ved et senere salg. Vi vil også peke at det er viktig å være oppmerksom at det gjelder ulike regler for dokumentavgift ved gave/forskudd arv, og ved arv. Ved gave eller forskudd arv fra foreldregenerasjonen til barn/livsarvinger, løper det dokumentavgift med 2,5 prosent ved tinglysing av overdragelsen. Her gjelder altså de vanlige reglene for dokumentavgift. Ved overdragelser ved arv, gjelder det imidlertid et viktig unntak fra dokumentavgift. Når eiendom blir overført ved arv til lovbestemte arvinger, løper det ikke dokumentavgift for arvingenes «ideelle arveandel» etter loven. Med «ideell arveandel» menes […]

Organisering av parkeringsareal i eierseksjonssameier

[…]under bakken og som ligger under flere grunneiendommer. 1.2 Elbilenes fremmarsj har innvirkning eierseksjonsloven bakgrunn av forslag fra Norsk elbilforening ble det i den nye eierseksjonsloven inntatt en bestemmelse om at en seksjonseier som disponerer en parkeringsplass, kan kreve å få etablere ladepunkt for elbil / ladbar hybridbil. Styret kan bare nekte dette hvis de har saklig grunn for det. Etableringen kan enten skje i tilknytning til en parkeringsplass som seksjonseieren selv disponerer, eller et annet sted i fellesarealet som styret anviser, jf. eierseksjonsloven § 25. Bestemmelsen tilrettelegger for mer hensiktsmessige løsninger, slik at det for eksempel […]
Read more » Organisering av parkeringsareal i eierseksjonssameier