Search results for "Boligpriser"

Results 1 - 50 of 117 Page 1 of 3
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Svak boligprisutvikling i juli

[…]boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og USA som nå opplever et skift i sine markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager. Sterkest prisutvikling i Oslo Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på […]

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

[…]alminnelige inntekter med å komme inn på boligmarkedet enn tidligere. Dels på grunn av høye boligpriser, og dels på grunn av utfordringene med å spare opp tilstrekkelig egenkapital for dem som ikke har tilgang til «foreldrebanken». Nye veier inn på boligmarkedet Som et svar på etableringsutfordringene blant førstegangskjøperne, har utbyggere de siste årene utviklet ulike alternative eiekonsepter for å nå nye grupper boligkjøpere. I Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning utarbeidet av Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble fire alternative kategorier av eiekonsepter analysert: Leie-til-eie-, deleie-, bostart- […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk fra NEF og Ambita viser at høye boligpriser, økende renter og begrensinger i utlånforskriften har ledet til det svakeste førstekvartalet for førstegangskjøpere siden 2017. Dagens rentebeslutning vil trolig forsterke den negative utviklingen i tiden som kommer, sier Geving videre. I Norges Banks begrunnelse for den sterke rentehevningen heter det at; «det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. […]

Prisvekst på nye boliger

Prisveksten på nye boliger i første kvartal var den sterkeste for denne perioden siden 2017. I gjennomsnitt økte prisene på nye boliger med 9,8 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var prisøkning på både nye eneboliger og flerboliger, men den siste kategorien steg mest med hele 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent på flerboliger. Til sammenligning har prisene på bruktboliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. […]

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

[…]utvikling som landet samlet, med fallende samkjøperandel over tid. Tromsø, med relativt høye boligpriser har også en høy samkjøperandel. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013. Til tross for høy boligprisvekst over lang tid, har altså andelen som kjøper bolig sammen med andre ikke økt de siste ti årene. Skjerpede skatteregler og kreditregler og svakere prisutvikling i hovedstaden har svekket insentivene til å investere i sekundærbolig. For […]
Read more » Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Kommentarer til Hurdalsplattformen

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og årlig sparerammen på 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i […]

Boligprisene flater ut

Boligprisveksten var svakere i 3. kvartal enn i de foregående kvartalene. Prisøkningen på brukte boliger var på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021, viser den sesongjusterte prisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Prisene på småhus økte mest, med 1,8 prosent, mens eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 1 og 0,4 prosent. Prisøkningen var sterkest i  Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen, med 3,0 prosent. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den laveste prisveksten med 0,4 prosent.  Økning på 10,6 prosent siste år Sammenlignet med samme tid i fjor har boligprisene i Norge i gjennomsnitt økt […]

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

[…]dersom kunden utøver kjøperetten i avtaleperioden. Fremtidens boligmarked Med stadig stigende boligpriser og en boliglånsforskrift som er kommet for å bli, vil boligsosiale modeller blir et stadig vanligere og viktigere virkemiddel for at boligkjøpere kommer seg inn på boligmarkedet. Private aktørers innovasjon har vært avgjørende for å få gode modeller til markedet, og vi forventer at den stadige økte oppmerksomheten vil forsterke eksisterende modeller og inspirere til nye. Det er gledelig, og etter vårt syn helt avgjørende for å trygge den norske […]
Read more » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]grad. Boligbyggingen har gått i rykk og napp. Konsekvensene har vært at forskjellene i boligpriser mellom storbyområder og resten av landet har blitt større, og svingningene i boligbygging og boligpriser har vært tydeligst i Oslo. Derfor har det også vært nødvendig å skjerpe utlånsreguleringen, med særlig strenge regler for Oslo for å ta toppen av den sterke pris- og gjeldsveksten. Unntaket blant de store byene finner vi i Stavanger, som illustrerer betydningen av befolkningsutvikling. Stavanger hadde sterk vekst i sysselsetting og landets høyeste boligprisvekst fram til oljekrisen i 2014. Så ble byen rammet av et omfattende strukturelt skift i oljeindustrien, […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

[…]med at fremfor kun å stå frem i media når man skal forsvare seg selv eller snakke om boligpriser, så burde NEF heller bruke tid på god forbrukerrådgivning og samarbeide aktivt med blant annet Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet om god forbrukerpolitikk. Det har vi gjort, og forbrukerhensynet har sammen med kompetansehevingen vært med på å tjene omdømmet til bransjen vår. Det som er til det beste for forbrukerne er også til det beste for medlemmene våre. Norges Eiendomsmeglerforbund holder frem med å ta del i samfunnsdebatten med et høyt forbrukerfokus. Ved å bringe fakta på bordet gjennom analyser og undersøkelser, bidrar […]
Read more » Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]gjennom historien sett at etter unormalt sterk prisvekst følger gjerne korreksjon og moderasjon i boligpriser. Sist vi erfarte det var våren 2017, og utslaget var også den gangen sterkest i Oslo. «Boosten» av rentene som ble satt ned våren 2020 har vart lenge, men vil ikke vare evig. Det er en grense for hvor mye vanlige husholdninger får låne. Når folk flest er vaksinert og samfunnet gjenåpnes vil folks konsum falle mer eller mindre tilbake til tilstandene før korona. Samtidig vil innenlands mobilitet og arbeidsinnvandring øke. Dette er faktorer som påvirker eiendomsmarkedet. I NEF erfarer vi at markedet fungerer best […]

Klar økning i antall førstegangskjøpere

[…]Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå ser vi imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden. – Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Avmatingen i Oslo startet litt tidligere enn forventet, og kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene til Oslo. Dette minner om […]

Raskere renteoppgang

[…]utsikter for norsk økonomi. Selv om det er en åpenbar sammenheng mellom lave renter og høye boligpriser, forventer vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel bedres i løpet av våren og at den prisdrivende renteeffekten avtar når det snart har gått ett år siden styringsrenten ble satt ned til 0 prosent, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – I denne situasjonen er forutsigbarhet viktig, og vil det være kortsiktig og risikabelt å bruke styringsrenten i et forsøk på å styre utviklingen i boligmarkedet, sier Geving […]

Det norske proptech-kartet 2021

[…]verktøy hvor man får tilgang til informasjon om det norske boligmarkedet, med blant annet boligpriser og eiendomsoverdragelse. I tillegg til å utvikle et eget VIRDIestimatet. Et boligprisestimat laget av VIRDIs egenutviklede modell for estimering av totale markedsverdien til boliger. Kriteriene for å komme på kartet: •Teknologien må benyttes i det norske eiendomsmarkedet •Selskapet bak teknologien må enten ha sitt hovedsete i Norge, være gründet av en nordmann eller ha en betydelig rolle i det norske eiendomsmarkedet •Selskapet må benytte seg av en ny eller eksisterende teknologi som effektiviserer eiendomsmarkedet •Selskapet må ha ansatte, kunne vise til at de har kunder, eller […]

– Bekymringen bør ikke overdrives

[…]tolvmånedersveksten 7,1 prosent. Det er klart høyere enn de siste årene. Lavt rentenivå, økte boligpriser og svakere inntektsutvikling i husholdningene kan føre til at husholdningenes samlede gjeld i forhold til inntektene vil øke ytterligere i tiden framover.» Ikke så bekymret Norges Eiendomsmeglerforbund er enig med Finanstilsynet i at høye boligpriser og høy gjeldsbelastning i husholdningssektoren utgjør en systemrisiko, men denne bekymringen bør ikke overdrives. – I vurderingen av sårbarhet må det tas i betraktning at husholdningenes rentebelastning er historisk lav, og at det er svært lav sannsynlighet for at rentene vil øke betydelig i årene som kommer. Samtidig er norske […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og øker den årlige sparerammen til 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 […]

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]ikke ser behov for å differensiere kravene mellom Oslo og landet for øvrig. Presset på boligpriser og gjeldsopptak er mye høyere i Oslo og det tilser at dagens strengere regler for Oslo bør videreføres. Det er samtidig liten grunn til å generalisere, når både pris- og gjeldsutviklingen i store deler av landet er moderat i forhold til inntekts- og rentenivå, sier Carl O. Geving. Foreslår tillegg Norges Eiendomsmeglerforbund mener også at det i den nye forskriften bør være et tillegg som retter seg inn mot boligkjøpere med lav egenkapital, men med god langsiktig betjeningsevne. – NEF mener at boliglånsforskriften snarere […]
Read more » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

Lave renter i mange år

[…]økt kraftig de siste månedene. De lave rentene genererer økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Boligmarkedet bidrar derfor til å løfte norsk økonomi ut av krisen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Vi kan konstatere at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig. Det er prisen å betale for å løfte norsk økonomi ut av krisen. Boliglånsforskriften er siste skanse mot en ukontrollert gjelds- og prisvekst, sier administrerende direktør […]

Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

[…]vil bli særlig merkbare i boligmarkedet. Det vil generere økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Økte boligverdier frigjør egenkapital i husholdningene som gir mulighet for opplåning av boliglån. Det vil generere høyere forbruk i tiden som kommer og bidra til å sette fart i gjeninnhentingen av norsk økonomi. Og gjeninnhentingen i norsk økonomi går raskere enn noen kunne forvente, godt hjulpet av en svært ekspansiv finans- og pengepolitikk. Med god kontroll på helseutfordringene, har store deler av nærings- og samfunnsliv gjenåpnet og livet går videre. Selv om korona-situasjonen er uavklart, er de økonomiske utsiktene langt lysere […]
Read more » Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

[…]i bolig og tiltak for å redusere redusere risikoen ved for høyt gjeldsopptak og høye boligpriser. Meldingens kap. 12 beskriver utfordringer forbrukerne har i boligmarkedet. I høringssvaret kommentere NEF flere av temaene som tas opp her.  Trygg bolighandel – NEF har jobbet aktivt for å få plass nødvendige endringer i avhendingsloven Eiendomsmeglingsutvalget – NEF er opptatt av at vi får et fremtidsrettet lovverk som legger til rette for en trygg og effektiv handel i et velfungerende boligmarked. «Lokkepris» – Eiendomsmeglingsbransjen har siden 2016 etablert et systematisk samarbeid med myndighetene som har medført at det siden har vært god kontroll på […]
Read more » Skal utrede reklamasjonsfristen på nyoppførte boliger

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]budgivningen i boligmarkedet fungerer, og om ulike salgsprosesser virker forskjellig på oppnådde boligpriser. Utvalget må ta stilling til om reglene om budgivning bør endres, og eventuelt foreslå slike endringer, blant annet ut fra anmodningsvedtaket om å sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen. Spørsmålet må vurderes i sammenheng med annet regelverk, herunder avtaleloven og avhendingsloven. I tillegg skal utvalget se på om det bør utredes og fremmes forslag om klarere regler for meglerens vederlagsberegning og kostnadsspesifikasjon. Utvalget bør også vurdere hvordan meglers undersøkelses- og opplysningsplikt etterleves, og om det er behov for tilpasning av regelverket. Innenfor mandatets område skal […]
Read more » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

Hever renten, men senker rentebanen

[…]Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, skriver Norges Bank. Positivt for husholdningene Selv om renteutgiftene boliglånet på kort sikt blir høyere, vil den lavere rentebanen trolig bety at du kommer til å betale mindre enn det som […]

Hever renten, men senker rentebanen

[…]Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt. Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Prognosen for styringsrenten tilsier en litt mindre oppgang i renten enn i forrige rapport. Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen, skriver Norges Bank. Positivt for husholdningene – Med dagens heving til 1,5 prosent signaliserer Norges Bank nå at styringsrenten mest sannsynlig har nådd sitt toppnivå. For ett år siden var signalet […]

Satte opp styringsrenten

[…]Geving. – Over tid vil likevel en moderat heving av signalrenten bidra til å begrense veksten i boligpriser. Denne effekten kan bli noe sterkere i osloregionen hvor relativt mange husholdninger som følge av boligprisnivået har høy gjeld i forhold til inntekt. I motsatt retning trekker at sentralbankens rentebane indikerer et lavere toppnivå på renten enn mange husholdninger har forventet, sier Geving […]

Innlegg: Debatt om boligskatt

[…]hensyn til betalingsevnen til den enkelte. I byene blir det en skatt på toppen av veldig høye boligpriser». Senere understreket Solberg betydningen av den norske boligmodellen i et intervju med Aftenposten: «Norge har et veldig vellykket boligmarked som gir oss store, viktige velferdsvirkninger. Blant annet gir det lavere fattigdom blant eldre og mindre gettofisering fordi vi har mindre leiemarked og mer selveiere. Det er faktisk samfunnsøkonomisk veldig viktig, begge deler». Senket eiendomsskatten Siden har regjeringen blitt utvidet i to etapper. Holdningen til boligskatt ligger stadig fast. Regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet skjerpet formuesbeskatning av sekundærbolig, og skjermet primærboligen for […]

Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

[…]eiendomsmegler, enn i mer grisgrendte områder hvor prisene ofte er lavere. – Med dagens høye boligpriser, og da særlig i storbyområdene, er det naturlig at folk vil bruke eiendomsmegler for å føle seg trygg i bolighandelen. Den handler jo i mange tilfeller faktisk om mangemillionbeløp, og om vi ser bort fra at selger selvfølgelig vil ha høyest mulig pris, så veier nok trygghet i hele salgsprosessen nesten like tungt, skriver Värderingsdata i sin analyse.  – Den svenske undersøkelsene er grundig og avdekker at det kan bli svært dyrt å droppe eiendomsmegleren i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl […]
Read more » Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

[…]maktfordelingen. Dette skjer oftest gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon, om for eksempel boligpriser. Å skape en følelse av transparens har også vært i fokus hos noen meglerforetak. De har utviklet tjenester som viser kunden hvor man er i prosessen når man først setter i gang med boligsalget. Det andre formålet med å implementere teknologi er å effektivisere interne prosesser, med et mål om å redusere kostnader og øke marginer knyttet til oppdrag. Det har vært overraskende lite utvikling innen automatisering av interne prosesser hos meglerforetak. De fleste implementerer inkrementelle forbedringer av eksisterende prosesser, som gir lite utslag på den totale effektiviteten. […]
Read more » Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

[…]som følge av økt boligtilbud, moderat renteøkning og strenge utlånsregler. Moderasjonen i boligpriser er bra fordi det bidrar til lavere gjeldsopptak og redusert risiko for finansiell ubalanse, administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. God aktivitet I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Så langt i år er det solgt 5,0 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg. I november ble det lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge, […]
Read more » Boligmarkedet: God omsetning – nedgang i prisene

Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

[…]bekymring Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeldsbelastning – Samtidig ser vi at boligforsyningen tar seg opp og at kombinasjonen av en streng boliglånforskrift og moderat renteøkning bidrar til å bremse låneopptaket. Vi håper at den moderasjonen vi nå ser i boligprisutviklingen kan bidra til å moderere den usunne gjeldsveksten og dempe systemrisikoen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Økning i andel med høy gjeld Finanstilsynet skriver videre at høstens undersøkelse av nye boliglån viser at andelen låntakere med samlet gjeld over 500 prosent av brutto inntekt har økt noe sammenliknet med […]
Read more » Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

[…]Vi trenger forskning for å forstå bedre hvordan offentlige reguleringer påvirker byggetakt og boligpriser, og hva som driver boligprisene i de ulike delene av landet. Vi er trygge på at det nye senteret vil gi oss bedre beslutningsgrunnlag for mer treffsikker politikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland […]
Read more » Danner et nasjonalt fagmiljø innen boligforskning

Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Augusttallene fra boligmarkedet viser en noe svakere utvikling enn vanlig, men det er samtidig mange omsetninger og en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i store deler av landet. Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent i august 2018. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. – August måned reflekterer normale tilstander i boligmarkedet over det meste av landet. Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel de fleste steder, samtidig som mange kjøpere er mer selektive og tar seg […]
Read more » Boligpriser: God balanse i boligmarkedet i august

Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Det ble solgt nesten 10 prosent flere boliger i juli i år enn i fjor. Prisutviklingen var uendret fra juni til juli. Boligprisene i juli ble presentert av EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn fredag formiddag. Prisstatistikken viser at boligprisene var uendret fra juni til juli i 2018. Dette er litt bedre enn juli vanligvis er. Bergen (bildet) og Oslo var de eneste av de store byene med oppgang i boligprisene i juli. I Oslo økte prisene med 1,9 %. Dette er også byer som pleier å ha et godt julimarked. De andre større byene pleier å ha en liten nedgang i […]
Read more » Boligprisene i juli: Stort volum – uendrede priser

Innlegg: Svingninger i boligprisene

[…]til markedet gjenvunnet. Den realøkonomiske effekten av finanskrisen var moderat, og norske boligpriser steg videre til nye høyder fram til 2013 da markedet på nytt fikk en kortvarig korreksjon utløst av et stemningsskifte. Fra 2014 til primo 2017 steg prisene videre med et tempo vi ikke har sett tidligere. Etterspørselen ble drevet opp av høy befolkningsvekst, urbanisering, moderat boligproduksjon, historisk lave rentenivåer, og ikke minst forbrukernes forventning om videre prisvekst. Så fikk vi en ny boliglånsforskrift og et nytt stemningsskifte i løpet av vinteren 2017. Deretter ble markedet drevet ned i 10 måneder, og mange analytikere og kommentatorer fremholdt at […]

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Boligprisene i juni sank i juni med 1 prosent. Samtidig ble det solgt 10.538 boliger i juni, noe som er rekord for de siste fem årene. Boligprisstatistikken for juni ble lagt frem onsdag av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Tallene viser at boligprisene sank med 1,0 prosent i juni i år. Et litt lavere marked er vanlig i juni, så sesonkorrigert var prisene uendret for juni 2018. Normal utvikling Carl O. Geving, administerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med tallene: – Dette er veldig bra, nå har vi fått en normalutvikling i juni måned og alt ligger til rette […]
Read more » Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Det internasjonale valutafondet (IMF) peker i sin årlig rapport om norsk økonomi på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler derfor regjeringen å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften. På pressekonferansen torsdag friskmeldte leder av IMF-delegasjonen Jacques Miniane på mange måter norsk økonomi og roste de grepene regjeringen hadde tatt etter at kollapsen i oljeprisene brakte mørke skyer over Norge i 2014. IMF-lederen uttrykte likevel bekymring for økningen som har vært i boligprisene og gjelden i husholdningen. I motsetning til tidligere års […]
Read more » IMF: Stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko

Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Boligprisene i mai 2018 steg med 1 prosent  boliger til tross for at mai i år var overstrødd med helligdager. Salgstiden i mai var i snitt 10 dager lenger enn mai i fjor. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn og Eiendomsverdi ble presentert tirsdag formiddag. Tallene viser at boligprisene steg godt i mai 2018, til tross for at dette var en «rød måned» helligdagsmessig. Det ble solgt totalt 9.643 boliger i mai i år. Dette var noen hundre færre enn i 2017, men det nest høyeste antallet solgte boliger de siste fem årene. Til nå i år er det solgt 37.667 brukte […]
Read more » Boligprisene i mai: – Boligmarkedet viser styrke

Buck: Takk for tilliten!

[…]har jeg vært tydelig på at Norges Eiendomsmeglerforbund ikke arbeider for høyest mulig boligpriser i Norge. Våre medlemmers jobb er selvsagt som det alltid har vært å skape best mulig pris for hvert enkelt salgsobjekt, men politisk bør vi tvert imot arbeide for en moderat prisutvikling, som gir unge en fair sjanse. Vi må ikke komme dit at vi har et boligmarked som eies av de privilegerte få. Da faller den norske boligmodellen som bauta i velferdssamfunnet vårt. Det norske folk har i dag 3,3 mrd kroner i privat gjeld. Dette bør uroe oss alle. Som en ansvarlig samfunnsaktør er […]

Oversikt over NEFs fagtilbud

[…]inneholder mye aktuelt lovstoff, fagartikler, relevante dommer, politikk, ­arkitektur, boligpriser, trender, oversikt over NEF-kurs som skal avholdes og annonser for ledige stillinger. NEF-medlemmer får bladet gratis. Øvrige abonnenter betaler kr 900,- pr. år. 9. Nyhetsbrev NEFs nyhetsbrev sendes ut til alle medlemmene. Nyhetsbrevet tar for seg de viktigste sakene som eiendomsmeglere bør holde seg oppdatert på, som for eksempel relevante lovendringer, rundskriv fra Finanstilsynet, nyheter fra departementene, arbeid NEF har gjort eller viktige saker i media. 10. NEFs kontraktsmaler tilgjengelig for leverandører av meglersystemer: Kontraktsmal for brukt bolig: Kjøpekontrakt: For salg av brukt bolig og fritidsbolig Kjøpekontrakt: For salg av […]

Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

Boligprisene steg i hele landet i april i år, og gikk opp med 1,8 prosent i snitt på landsbasis. I snitt tar det omtrent 50 dager å selge en bolig. Av: Carsten Henrik Pihl Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no ble presentert fredag formiddag. Den viser en sterk april, der boligprisene steg med 1,8 prosent på landsbasis. Bergen hadde høyest prisstigning med 2,8 prosent. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Overrasket over sterk prisstigning Den sterke aprilmåneden overrasker Carl […]
Read more » Boligprisene i april gikk opp med 1,8 prosent – beste april på 10 år

Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Boligprisene stiger i alle byer i april. Sterkest er Bergen. Omsetningstiden holder seg fortsatt høyere enn tidligere år. Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn viser at boligprisene i april steg med 1,8 prosent på landsbasis. Dette er noe bedre enn vanlig for måneden, og er nok noe påvirket av at påsken i år falt i mars. «Overraskende sterk vekst» At boligprisene stiger såpass mye overrasker Carl O. Geving, administrerende direktør i i Norges Eiendomsmeglerforbund: -Det norske boligmarkedet er stabilisert som forventet, men prisveksten i april er overraskende sterk, kommenterer han. Geving er opptatt av at tallene viser at boligmarkedet nå […]
Read more » Boligprisene i april: Opp med 1,8 prosent – omsetningstiden holder seg

Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

[…]i to nye år for å gi boliglånsforskriften tilstrekkelig tid til å virke. Store svingninger i boligpriser og boligomsetning representerer høy risiko og en uforutsigbart for både forbrukere og eiendomsmeglere. Vi har en felles interesse i at markedet er tilgjengelig for folk flest til bærekraftige betingelser. I 2016 var NEF en av få aktører som argumenterte for strengere regulering i Oslo for å kjøle ned et overopphetet hovedstadsmarked. Finansdepartementet tok et virkningsfullt grep om boliglånsforskriften for å dempe gjeldsveksten. Det utløste en helt nødvendig priskorreksjon i 2017, og SSBs kredittindikator for mars 2018 viser at gjeldsveksten er i ferd med […]
Read more » Grep for å rette opp skjevheter i boligmarkedet

Slik kan du selge bolig skattefritt!

Når du skal selge en bolig du ikke har bodd i selv, vil det fort bli skatt. Slik kan du unngå å måtte skatte av boligsalget. Salg av eiendom er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Men det er en del store unntak som for eksempel gjør at de aller fleste som selger en bolig de bor i selv kan selge boligen uten gevinstskatt. (Men de får eventuelt heller ikke fradrag ved et mulig tap.) SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål […]

Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Regjeringen ønsker at AirBnB rapporterer din utleie direkte til Skatteetaten for at den skal bli skattlagt riktig. Av: Carsten Henrik Pihl Du skal betale skatt hvis du leier du bolig med AirBnB eller andre utleietjenester. Og for å sikre en god rapporter av denne utleien, foreslår regjeringen nå at disse platformene skal rapportere utleien til Skatteetaten. Forslaget til regler ble sendt ut på høring rett før påske, og høringsfristen er 1. juni. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Enklere […]
Read more » Regjeringen vil at AirBnB rapporterer din utleie til Skatteetaten

Boligprisene i mars: Opp i Oslo, ned i de andre store byene

Påsken til tross. Boligprisene steg med 0,5 prosent i mars 2018. Men litt mindre enn vanlig. Flere av de store byene hadde derimot nedgang. Salgstiden går nå nedover på landsbasis. Boligprisstatistikken for mars 2018 fra EiendomNorge og Eiendomsverdi viser at boligprisene på landsbasis steg med 0,5 prosent i mars. Men bildet er blandet. For mens Oslo har en hyggelig prisoppgang på 1,7 prosent i mars, har de andre store byene en nedgang. Størst er nedgangen i Trondheim med 1,1 prosent fra februar. Les også: 9 tips om bolig og skatt til skattemeldingen Tydelig stemningsskifte Til tross for geografiske forskjeller, mener NEFs […]
Read more » Boligprisene i mars: Opp i Oslo, ned i de andre store byene