Search results for "Boligpriser"

Results 1 - 10 of 116 Page 1 of 12
Sorted by: Date | Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

[…]alminnelige inntekter med å komme inn på boligmarkedet enn tidligere. Dels på grunn av høye boligpriser, og dels på grunn av utfordringene med å spare opp tilstrekkelig egenkapital for dem som ikke har tilgang til «foreldrebanken». Nye veier inn på boligmarkedet Som et svar på etableringsutfordringene blant førstegangskjøperne, har utbyggere de siste årene utviklet ulike alternative eiekonsepter for å nå nye grupper boligkjøpere. I Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning utarbeidet av Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet på oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble fire alternative kategorier av eiekonsepter analysert: Leie-til-eie-, deleie-, bostart- […]
Read more » Nye veier til eie- alternative eiekonsepter i nybyggingsprosjekter

Dramatisk renteheving fra Norges Bank

[…]som får låne mindre når rentene stiger. Statistikk fra NEF og Ambita viser at høye boligpriser, økende renter og begrensinger i utlånforskriften har ledet til det svakeste førstekvartalet for førstegangskjøpere siden 2017. Dagens rentebeslutning vil trolig forsterke den negative utviklingen i tiden som kommer, sier Geving videre. I Norges Banks begrunnelse for den sterke rentehevningen heter det at; «det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. […]

Prisvekst på nye boliger

Prisveksten på nye boliger i første kvartal var den sterkeste for denne perioden siden 2017. I gjennomsnitt økte prisene på nye boliger med 9,8 prosent i første kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det var prisøkning på både nye eneboliger og flerboliger, men den siste kategorien steg mest med hele 10,4 prosent. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent på flerboliger. Til sammenligning har prisene på bruktboliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. […]

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

[…]utvikling som landet samlet, med fallende samkjøperandel over tid. Tromsø, med relativt høye boligpriser har også en høy samkjøperandel. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013. Til tross for høy boligprisvekst over lang tid, har altså andelen som kjøper bolig sammen med andre ikke økt de siste ti årene. Skjerpede skatteregler og kreditregler og svakere prisutvikling i hovedstaden har svekket insentivene til å investere i sekundærbolig. For […]
Read more » Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Kommentarer til Hurdalsplattformen

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. For ytterligere kommentar: Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454 Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191 Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig […]

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

[…]til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og årlig sparerammen på 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i […]

Boligprisene flater ut

Boligprisveksten var svakere i 3. kvartal enn i de foregående kvartalene. Prisøkningen på brukte boliger var på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021, viser den sesongjusterte prisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Prisene på småhus økte mest, med 1,8 prosent, mens eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 1 og 0,4 prosent. Prisøkningen var sterkest i  Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen, med 3,0 prosent. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den laveste prisveksten med 0,4 prosent.  Økning på 10,6 prosent siste år Sammenlignet med samme tid i fjor har boligprisene i Norge i gjennomsnitt økt […]

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

[…]dersom kunden utøver kjøperetten i avtaleperioden. Fremtidens boligmarked Med stadig stigende boligpriser og en boliglånsforskrift som er kommet for å bli, vil boligsosiale modeller blir et stadig vanligere og viktigere virkemiddel for at boligkjøpere kommer seg inn på boligmarkedet. Private aktørers innovasjon har vært avgjørende for å få gode modeller til markedet, og vi forventer at den stadige økte oppmerksomheten vil forsterke eksisterende modeller og inspirere til nye. Det er gledelig, og etter vårt syn helt avgjørende for å trygge den norske […]
Read more » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

[…]grad. Boligbyggingen har gått i rykk og napp. Konsekvensene har vært at forskjellene i boligpriser mellom storbyområder og resten av landet har blitt større, og svingningene i boligbygging og boligpriser har vært tydeligst i Oslo. Derfor har det også vært nødvendig å skjerpe utlånsreguleringen, med særlig strenge regler for Oslo for å ta toppen av den sterke pris- og gjeldsveksten. Unntaket blant de store byene finner vi i Stavanger, som illustrerer betydningen av befolkningsutvikling. Stavanger hadde sterk vekst i sysselsetting og landets høyeste boligprisvekst fram til oljekrisen i 2014. Så ble byen rammet av et omfattende strukturelt skift i oljeindustrien, […]
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

[…]med at fremfor kun å stå frem i media når man skal forsvare seg selv eller snakke om boligpriser, så burde NEF heller bruke tid på god forbrukerrådgivning og samarbeide aktivt med blant annet Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet om god forbrukerpolitikk. Det har vi gjort, og forbrukerhensynet har sammen med kompetansehevingen vært med på å tjene omdømmet til bransjen vår. Det som er til det beste for forbrukerne er også til det beste for medlemmene våre. Norges Eiendomsmeglerforbund holder frem med å ta del i samfunnsdebatten med et høyt forbrukerfokus. Ved å bringe fakta på bordet gjennom analyser og undersøkelser, bidrar […]
Read more » Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi