Search results for "Blådalen 17, 5106 Øvre Ervik"

Results 1 - 10 of 10 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

[…]de økonomiske betingelsene for fortsatt leie når avtalt festetid er omme.  Leilighetseierne i Øvre Ullern terrasse benyttet seg av denne  forlengelsesmuligheten, og hver leilighetseier kunne dermed fortsette å betale kun ca. 9.000 kroner i årlig festeavgift når festeavtalen ble forlenget i 2006. Grunneier på Øvre Ullern terrasse var – som mange andre grunneiere – misfornøyd med ikke å få justere festeavgiften i tråd med den sterke prisveksten på tomter i Osloområdet de siste 40-50 årene. Det ble derfor anlagt sak for domstolen. Resultatet ble en høyesterettsavgjørelse i 2007[1], som fastslo at tomtefestelovgivningen verken var i strid med vernet mot tilbakevirkende […]
Read more » Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

Tomtefeste og meglers ansvar

[…]etter den Europeiske Menneskerettskonvensjon, men dette ble avvist av Høyesterett i 2019 (Øvre Ullern II-dommen). Saken er imidlertid anket av grunneiersiden til EMD og sluppet inn til behandling. Det er derfor usikkert om reglene vil bli endret innen kort tid. Et gjentagende tvistetema er også beregningen av tomteverdien, noe som er viktig både for innløsning og regulering av festeavgiften. Her kan ofte en takstmann eller eiendomsmegler bli bedt om å fastsette tomteverdien. Det er da viktig å forstå at «tomteverdi» etter tomfestelovens regler er noe annet enn tomtens markedsverdi. Det skal blant annet sees bort fra verdien av utviklingsmuligheter på […]

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]stand etter avhl. § 3-9 2. punktum. Dette fremgår av Høyesteretts dom 31.05.17 i sak HR-2017-1073-A. Du kan lese mer om dommen i Eiendomsmegleren nr 4-2017! Kjøperne hadde boligkjøperforsikring i HELP og var representert av advokat Johan G. Bernander fra HELP-advokatene. Forut for behandlingen i Høyesterett er den aktuelle saken behandlet i Finansklagenemnda (FINKN 2014-390), Stavanger tingrett (TSTAV-2015-16475) og Gulating lagmannsrett (LG-2015-196305). Kjøperne vant frem i samtlige instanser, men selgerne og Protector anket. Saken slapp igjennom det trange nåløyet for behandling i Rikets øverste domstol ettersom den ble ansett å ha betydning utenfor den konkrete saken, altså at den var […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

[…]og meglere/jurister med tillatelse til å være ansvarlig megler og fagansvarlig. Øvre aldersgrense for medlemskap i NEF Ung er 30 år. Vedtekter for NEF Ung må til enhver tid godkjennes av styret i NEF eller landsmøtet.  11. Landsmøtet Landsmøtet er Forbundets øverste organ. Landsmøte avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av 1/4 av Forbundets medlemmer. I innkallingen som sendes ut med minst 14 dagers varsel, gis opplysninger om hva som skal behandles. På ordinært landsmøte behandles følgende saker: Beretning fra styret for de to siste år. […]

Ny meglerstandard: 10 tips til megleren

Ny meglerstandard for kjøp av eiendomsselskap er på plass. Hva bør megleren særlig være oppmerksom på ved bruk av den nye standarden? Av: Ole Andreas Dimmen, partner i Advokatfirmaet BAHR AS (saken ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2020) Ved kjøp og salg av næringseiendom benyttes i de aller fleste tilfeller meglerstandarden. For næringsmeglere er det derfor viktig å kjenne til hvordan denne bør brukes. Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund har med bistand fra BAHR ved Erik Langseth nylig lansert en ny meglerstandard for salg av eiendomsselskap. Her gir jeg ti tips og informasjonspunkter til megleren om bruken […]

Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

[…]§ 1-5 om såkalte tilleggskrav ikke gjelder også for legalpant. I avgjørelsen nevnt over, HR-2017-1129, legger Høyesterett til grunn nettopp at tilleggskrav i form av renter og omkostninger vil kunne kreves dekket i tillegg til legalpantekravets størrelse. For legalpant for felleskostnader etter Eisekl. § 31 og bl. § 5-20, har det imidlertid vært uklart om slike tilleggskrav kunne komme i tillegg til maksimalgrensen på 2 ganger grunnbeløpet, eller om beløpsgrensen var absolutt. I Rt. 2015 s. 1307 kom Høyesterett til at omkostninger kom i tillegg til beløpsgrensen fullt ut, men at renter kun kom i tillegg hvis de var påløpt […]
Read more » Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

[…]EIKER 27,9 GOL 28,0 NORE OG UVDAL 28,5 DRAMMEN 28,6 NEDRE EIKER 28,6 ÅL 28,7 RØYKEN 29,1 KRØDSHERAD 29,1 HOLE 29,1 HOL 29,2 LIER 29,2 HURUM 29,7 HEMSEDAL 30,7   Telemark 27,5 KRAGERØ 26,6 BAMBLE 26,7 NOME 26,8 VINJE 26,9 PORSGRUNN 27,0 SELJORD 27,1 NOTODDEN 27,4 SAUHERAD 27,4 SKIEN 27,7 TINN 27,8 BØ 27,9 SILJAN 28,0 FYRESDAL 28,4 DRANGEDAL 28,6 KVITESEID 28,6 NISSEDAL 30,5 TOKKE 30,6 HJARTDAL 31,2   Aust-Agder 27,9 GJERSTAD 25,1 BIRKENES 26,1 GRIMSTAD 27,3 FROLAND 27,4 TVEDESTRAND 27,4 BYGLAND 27,5 VEGÅRSHEI 27,7 ARENDAL 27,9 RISØR 28,7 LILLESAND 29,1 ÅMLI 29,2 EVJE OG HORNNES 29,3 IVELAND 30,3 VALLE […]
Read more » Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

[…]i områder der beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn det alminnelige prisnivået på boligen. Øvre ramme for tillegg av boverdi ble øket ved flere anledninger, sist ved rundskriv M-1/2010 til kr 1 500 000. Priskontrollen innebærer at konsesjonsmyndigheten skal vurdere om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det kan være aktuelt for selger å få avklart med kommunen hvilket prisleie som er aktuelt ved salg av eiendommen forut for selve salget. En slik avklaring kan bidra til at både selger og kjøper i større grad kan forutberegne sin stilling:  «Hvor selger forut for overdragelsen ber kommunen om informasjon om […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

[…]MNEF Marte Myrene og Eiendomsmegler MNEF Eivind Kalve For markedsføring av Øvre Blekeveien 17 Juryens begrunnelse: Dette er en historisk leilighet fra 1800-tallet, med mange muligheter. Så i stedet for å visualisere mulighetene i 3D, har man her valgt et delikat og gjennomført grep med tegninger som illustrerer løsningsforslag, med en prospekttekst som frir til potensielle kjøpere med varme og sjarm – akkurat som objektet selv. Les også: Nytt styre valgt på landsmøtet – Kurt Buck gjenvalgt som leder i NEF Nominert og diplom til: Garanti Eiendomsmegling Bergen Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Hamza Y. Choudhary For markedsføring av Olav Rustis gate 7 […]
Read more » Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

[…]er stengt på grunn av corona. For selvstendig næringsdrivende og frilansere Fra og med dag 17 kan man få om lag 80 prosent av inntekt (gjennomsnitt av de tre siste årene) opp til 6G (ca. 600 000 kroner). Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan også nå få omsorgspenger etter samme regler som arbeidstagere. De kan også få det med samme dekningsgrad som den eller har for sykepenger. Eiendomsmeglingsforetak: Arbeidsgiverperioden: (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. […]
Read more » Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere