Search results for "øvre granåslia"

Results 1 - 10 of 10 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | All

Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

Av Bastian Sundling, advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm I en dom avsagt 24. juni i år kom Høyesterett til at en festeavgift som ga bortfester en årlig avkastning på tomten på 0,6 % av tomteverdien, ikke var et konvensjonsstridig brudd på grunneiers eiendomsvern. Det trekkes imidlertid ingen nedre grense for hvor lav festeavgift bortfester må tåle som følge av restriksjonene i tomtefestelovgivningen. Dette gir økt risiko for uenighet og søksmål mot fester om oppregulering av festeavgift. Innledning I en bratt skråning ned mot Mærradalen på Øvre Ullern i Oslo ligger seks terrasseblokker med til sammen 54 leiligheter.  Leilighetene varierer i størrelse fra […]
Read more » Bolig og fritidshus på festet tomt – Hvor lav festeavgift må bortfester tåle?

Tomtefeste og meglers ansvar

Tomtefeste er en av de mest kompliserte og konfliktfylte eierformene vi har, men den er vanlig for både bolig og fritidsboliger i tillegg til næring. Tvister om tomtefeste har vært behandlet i Høyesterett over 50 ganger de siste 20 årene og skal snart til ny behandling i den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD). Reglene er kompliserte, og endringene er hyppige. Som megler har du en plikt til å legge frem relevante opplysninger og synliggjøre risikoforhold ved et salg. Av: Knut Skarvang, senioradvokat og Lavrans Tveito Spiteri, advokatfullmektig – begge i Deloitte advokatfirma – artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2021 […]

Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

[…]innebærer vesentlighetskravet at utbedringskostnadene – som et utgangspunkt – må ligge i den øvre del av dette spennet.» Dette har ved oppgjørspraksis hos eierskifteselskapene og fra mange advokater når de representerer selgere, blitt tolket som at det praktisk sett er en nødvendig betingelse for mangelsansvar at utbedringskostnaden minst er 5-6 % av kjøpesummen. Er den ikke det, avvises kravet og dermed mulighet for utenrettslig løsning. Tvisten i den nye Høyesterettsdommen illustrerer denne praksisen. Protector har bestridt ansvar med henvisning til at utbedringskostnadens prosentmessige størrelse, vel og merke etter deres beregningsmåte med fradrag for «standardheving», utgjorde 3,6 %. I den nye […]
Read more » Høyesterett avliver «prosentlæren» i avhendingsloven

Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

 (sist endret i landsmøte 24. mai 2018) 1. Navn Forbundets navn er Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Forbundets sete skal være i Oslo. 2. Formål Forbundets formål er å organisere: Personer med eiendomsmeglerbrev og/eller bestått godkjent eiendomsmeglereksamen Personer som etter forskrift om overgangsregler § 5 er gitt tillatelse til å være ansvarlig megler Jurister med tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler etter lov om eiendomsmegling § 4-3, jurister som arbeider som eiendomsmeglerfullmektig samt jurister som arbeider i et eiendomsmeglerforetak/eiendomsmeglerkjede, uten å arbeide direkte med megling Advokater som har rett til å drive med eiendomsmegling samt advokater som arbeider i et […]

Ny meglerstandard: 10 tips til megleren

[…]tilbake til selgeren og krever at selgeren tilbakebetaler hele kjøpesummen til kjøperen. Den øvre beløpsmessige ansvarsbegrensningen er således ikke absolutt. I den nye standarden er det inntatt en alternativ regulering i en fotnote for det tilfellet at man mener at kjøperen ikke skal kunne heve etter overtakelse. Lykke til med transaksjonene […]

Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

[…]og utleggspant, ikke trenger å være bestemt angitt. Legalpantet har således i utg.pkt ingen øvre ramme, bortsett fra hvor dette følger av stiftelsesgrunnlaget jf. bla. legalpant i eierseksjonssameier og borettslag. Således foreligger en del særlige problemstillinger ved å avklare størrelsen på pantekravet. Hvilke typer krav er sikret ved legalpant Den viktigste hjemmelen for legalpant finner vi som nevnt innledningsvis i panteloven § 6-1. Her fremgår det for det første at «skattekrav…..om eigedomsskatt til kommunane» er sikret ved legalpant jf. § 6-1 (1). Videre fremgår det av § 6-1 (2) at det også foreligger legalpanterett for «a) avfallsgebyr, b) feieavgift, og […]
Read more » Legalpant – utinglyste heftelser i fast eiendom med usikkert omfang

Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

Førstegangskjøpere var i gjennomsnitt 28,0 år i 2016. Her er oversikten over hvor gamle de er i snitt i hver kommune. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita har gått gjennom alle registreringer i grunnboken de siste 10 årene for å finne førstegangskjøpere og alderen på disse. Tallene er presentert i statistikken over førstegangskjøpere 2007-2016. Les mer om denne undersøkelsen her! Debutalder pr kommune Her er oversikten over gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere på kommunebasis. Tallene er for 2016, og er innenfor aldersgruppen 20-39 år som er hovedaldersgruppen for førstegangsetablering. Tallene under kan gjenbrukes med kildehenvisning til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, og lenke tilbake til […]
Read more » Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune

Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef i NEF, Thorunn Falkanger, førstelektor Handelshøyskolen BI, Margrethe Røse Solli, fagsjef Aktiv Eiendomsmegling. Før jul ble juridisk avdeling i NEF kontaktet av Fylkesmannen i Oslo og Viken med spørsmål om bransjens praksis ved salg av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Bakgrunnen for henvendelsen var at flere kommuner hadde meldt fra til Fylkesmannen om det de mente var en uheldig praksis, nemlig at man ved salg la hele konsesjonsrisikoen på kjøperne. Fylkesmannen ønsket dialog med NEF, herunder ønsket Fylkesmannen informasjon om NEFs kontraktsmal for salg av landbrukseiendom og således hva som er NEFs anbefaling til bransjen. NEFs […]
Read more » Salg av landbrukseiendom – konsesjon og konsesjonsrisiko

Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

Gullmegleren er NEFs konkurranse for medlemmene. Prisen for 2018 ble delt ut torsdag under banketten på Landsmøtet i Bergen. Det var fest og jubel da årets Gullmeglere ble kåret under banketten på landsmøtet i Bergen torsdag kveld. Her er de ulike vinnerne: Beste markedsføring av brukt bolig Gullmegler 2018: Eie Eiendomsmegling Bergen Sentrum v/Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Marte Myrene og Eiendomsmegler MNEF Eivind Kalve For markedsføring av Øvre Blekeveien 17 Juryens begrunnelse: Dette er en historisk leilighet fra 1800-tallet, med mange muligheter. Så i stedet for å visualisere mulighetene i 3D, har man her valgt et delikat og gjennomført grep med tegninger […]
Read more » Gullmegleren 2018 utdelt under landsmøtet – her er vinnerne!

Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere

[…]slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke. Regjeringen legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift. Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Les mer om dette på regjeringens side her. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva […]
Read more » Støtteordninger/krisepakker som kan berøre eiendomsmeglere