Search results for "§ 12"

Results 1 - 10 of 176 Page 1 of 18
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

Bustadoppføringslovens § 12 niende ledd regulerer kjøpers sanksjonsmuligheter der garanti etter § 12 ikke blir stilt til riktig tid. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar i år. Før lovendringen kunne kjøper, på visse vilkår, heve avtalen med entreprenøren dersom han ikke stilte garanti etter § 12. Hevingsrett gjaldt kun i de tilfelle det var avtalt utsatt garantistillelse. Nå, etter lovendringen, er hevingsrett bortfalt og kjøper har etter bestemmelsen rett til å holde tilbake alt vederlaget inntil garantien er på plass. NEF sendte i desember 2018 en henvendelse til Justisdepartementet vedrørende denne bestemmelsen. Spørsmålet vi ønsket svar på var […]
Read more » Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

Hva beregnes dagmulkt og § 12-garantien av?

[…]for dagmulkt etter bustadoppføringslova § 18 og beregningsgrunnlaget for garanti etter § 12. Av: Eiendomsmegler MNEF og advokat MNA, Margrethe Røse Solli En kjøper kan kreve dagmulkt når overtagelsen ikke kan skje til avtalt tid. Dagmulkten kan ikke kreves for mer enn 100 dager. Etter bustadoppføringslova § 18 andre ledd skal dagmulkten beregnes av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Det samlede vederlaget omfatter også vederlag for endringer og tilleggsarbeid/tilvalg. Det er altså ikke nødvendigvis kun den avtalte kontraktssummen som vil utgjøre beregningsgrunnlaget. For at vederlaget for endringer og tillegg/tilvalg skal medtas i beregningsgrunnlaget er det en forutsetning at avtalen […]

Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

[…]her. Av: Advokat Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling i NEF Etter bustadoppføringslova § 12 skal en entreprenør som inngår avtale med en forbruker om oppføring av ny bolig, som hovedregel stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Fra 1. januar 2017 er denne bestemmelsen endret slik at tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garantien. Hovedregelen er at garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten, inntrer plikten til å stille garanti først når forbeholdene er bortfalt. § 12 nytt annet ledd lyder: Entreprenøren skal stille garantien straks etter avtaleinngåinga. Er det i […]
Read more » Presisering av regelverket for oppføring av ny bolig – tidspunkt for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

[…]videre krav om at det skal stilles en entreprenørgaranti. Reglene om dette er inntatt i buofl. § 12. Tidligere var det krav til at denne garantien skulle stilles straks etter at avtale var inngått, og det var sikker rett at eiendomsmegler ikke skulle verken kreve inn eller ta imot betaling fra kjøper før denne garantien var på plass. Det fulgte nemlig av buofl. § 12 at kjøper hadde rett til å holde tilbake alt vederlag dersom garantien ikke ble stilt som avtalt. Med virkning fra 1. januar 2017 ble denne bestemmelsen endret og det ble åpnet for at entreprenør ved […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadsoppferingslova §12?

Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

[…]videre krav om at det skal stilles en entreprenørgaranti. Reglene om dette er inntatt i buofl. § 12. Tidligere var det krav til at denne garantien skulle stilles straks etter at avtale var inngått, og det var sikker rett at eiendomsmegler ikke skulle verken kreve inn eller ta imot betaling fra kjøper før denne garantien var på plass. Det fulgte nemlig av buofl. § 12 at kjøper hadde rett til å holde tilbake alt vederlag dersom garantien ikke ble stilt som avtalt. Med virkning fra 1. januar 2017 ble denne bestemmelsen endret og det ble åpnet for at entreprenør ved […]
Read more » Kan man kreve inn forskudd der det er avtalt utsatt garantistillelse etter bustadoppføringsloven §12?

Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten

[…]fratas stemmeretten på årsmøtet for boligseksjonene som er ervervet i strid med § 23, jf. eierseksjonsloven § 53 andre ledd. Styret gis myndighet til å pålegge kjøperen å selge boligseksjonen som er ervervet i strid med § 23, jf. eierseksjonsloven § 38 andre ledd. Etterkommes ikke et slikt pålegg kan seksjoner i strid med ervervsbegrensningen kreves tvangssolgt. Hvem ervervsforbudet gjelder for Ervervsforbudet gjelder både direkte erverv og erverv gjennom aksjer eller andeler i selskap. Den gjelder også for erverv av aksjer i et selskap som fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har nær tilknytning […]
Read more » Ervervsforbudet i eierseksjonsloven § 23 – rettskraftig dom fra lagmannsretten